ZABITA MEMURU ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU | SARIYER BELEDİYESİ
İletişim  
Sarıyer Belediyesi
contetns
ZABITA MEMURU ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

ZABITA MEMURU ALIMI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

ZABITA MEMURU ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

A – GENEL AÇIKLAMA

Başkanlığımız Zabıta Müdürlüğü’ nün ihtiyaçlarını karşılamak üzere, boş bulunan Zabıta Memuru Kadroları ’ na Lisans / Önlisans düzeyinde Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 13 Kasım 2023 / 17 Kasım 2023 tarihleri arasında adaylar başvurularını yapmış ve KPSS Puanları’ na göre yapılan sıralama sonrasında ihtiyacın 5 ( Beş ) katı sayısında Zabıta Memuru adayları 04 Aralık 2023 tarihinde sözlü ve uygulamalı sınava alınmıştır.

Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, yapılan sınavda başarılı olup, Asıl Başarı Listesi’ nde yer alan adayların atanmasına esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

Genel Belgeler :

1. Dilekçe ( Örnekleri aşağıda mevcut )

2. Atama Beyan Formu ( Adli Sicil Beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı )

3. Tam teşekküllü ( Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel ) hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu

4. Kan Grubu Kartı fotokopisi ( 1 adet )

5. Erkek adaylar için güncel tarihli Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi’ nin fotokopisi

6. Son 6 ( Altı ) ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf ( 6 adet )

7. Yerleşim belgesi ( e-devletten alınabilir )

Özel Belgeler :

1. Öğrenim durumu itibariyle Lisans / Önlisans düzeyinden yerleştirilen adaylardan diplomasının aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ( 1 adet )

2. Daha önce bir şekilde ( 399 SKHK, 657 / 4-B, Vekil Memurluk vb. ) Emekli Sicil Numarası alan adaylar bu durumu dilekçelerinde belirtmelidirler.

3. Daha önce kamu kurumlarında çalışılmış veya halen çalışılıyor ise, çalıştığını gösterir Hizmet Belgesi ( 1 Adet )

Sınavı kazanan adaylardan halen askerlik hizmetini ifa etmekte olanların, askerde olduklarına dair belgeyi ekleyerek sundukları bir dilekçeyi ( aşağıda örneği mevcut ) posta yoluyla başkanlığımıza ulaştırmaları ve terhislerine müteakiben, atanmasına esas evraklarını tamamlayarak en geç 1 ( Bir ) ay içerisinde ayrıca müracaat etmeleri gerekmektedir.

B – BELGE TESLİMİ

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 25.12.2023 – 05-01-2024 tarihleri arasında mesai saatleri içinde ( sadece iş günlerinde ), ‘ Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No : 2 - Sarıyer / İstanbul ’ adresinde bulunan Sarıyer Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ’ ne ( 4. Kat ) elden teslim etmeleri gerekmektedir.  Askerlik hizmetini ifa etmekte olanlar hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

C – DEĞERLENDİRME

Asıl Başarı Listesi’ nde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse, bu adayların yerine Yedek Başarı Listesi’ ndeki adaylar sırasıyla çağırılacaktır.  Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir.  Bu durumda aday, hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  Ayrıca, ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu ’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı ’ na suç duyurusunda bulunulacaktır.

D – SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemiz Web Sitesi ’ nde yayınlandığı                               ( 12-12-2023 ) itibaren 7 ( Yedi ) gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ’ ne yapılabilir.

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Dilekçe örnekleri:

İlk defa Devlet memuru olacaklar için tıklayınız.(Ek-1)

Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda memur olarak çalışanlar için tıklayınız. (Ek-2)

Vatani görevini yapmakta olan ya da askerliği sevkini aldıranlar için tıklayınız.(Ek-3)

Atama Beyan Formu için tıklayınız.(Ek-4)