Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
evlilik-
EVLİLİK

EVLİLİK HİZMETLERİ

TÜRK VATANDAŞLARINDA EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC kimlik numaralı resimli nüfus cüzdan aslı ve fotokopileri

*Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. (Evlendirme Yönetmeliği md.18)

2) Son 6 ay içerisinde çekilmiş, yüz ve alın açık şekilde 3’er adet vesikalık fotoğraf

*Fotokopi veya kopya fotoğraf geçersizdir. Verilecek fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. (Evlendirme Yönetmeliği md.20)

3) Aile sağlık hekimi ya da Sarıyer Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden alınan evlilik için sağlık raporu

*(24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz. Evlendirme Yönetmeliği md.15 Evlilik İçin Sağlık Raporu’nda ‘Hemoglobin pati taraması yapılmıştır ve bilgi verilmiştir’ şeklinde aile hekiminin onayı, imzası ve resim üzerinde kaşesi bulunmalıdır. (3960 sayılı kanun md.1)

NOT: Aile sağlık hekiminizi http://sbu.saglik.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Sarıyer Sağlık İşleri Müdürlüğü Adres: Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2, 34460 Sarıyer/İstanbul (Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası)

 

EVLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1) Çiftler birlikte müracaatta bulunmalıdır.

2) 18 yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir.(Evlendirme Yönetmeliği md.14)

a) 17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir.

b) 16 yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile, evlenebilir. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

c) Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir. (Evlendirme Yönetmeliği md.14)

3) Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.(Evlendirme Yönetmeliği md.17)

4) Sarıyer’de ikamet etmeyenler ikamet ettikleri yerdeki evlendirme dairesine birlikte başvurarak almış oldukları İzin Beyannamesi ve 2’şer vesikalık fotoğraf ile dairemize müracaatta bulunabilirler.

5) Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.(Evlendirme Yönetmeliği md.15 –c fıkrası)

6) Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. Belge verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.22)

7) Kızlık soyadını kullanmak isteyenler; sistemden çıkarılan Soyadı Kullanma dilekçesini evlendirme memurunun önünde imzalamalıdır.

8) Mal ayrılığı talebinde bulunan çiftlerin; noter onaylı Mal Ayrılığı Sözleşmesi’nin aslını müracaat esnasında getirmeleri gerekmektedir.

9) Yönetmelik uyarınca evlenmeye esas olmak üzere hazırlanan dosyasının geçerlilik süresi, evlenme ehliyet belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 aydır. Bu süre içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya işlemden kaldırılır ve iptal edilir.(Evlendirme Yönetmeliği md.42)

ADRES: Darüşşafaka Mah. Akgün Cad. No:1 (Darüşşafaka Metro üstü) Yaşar Kemal Kültür Merkezi

MÜRACAAT SAATİ: HAFTA İÇİ 09.30-11.30 / 13.30-15.30

BİLGİ İÇİN: 0212 338 40 90

 

 

YABANCI UYRUKLU EVLENME MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1) Evlenme ehliyet belgesi (diğer adı; bekarlık belgesi) ve doğum belgesi aşağıda belirtilen şekilde işleme alınacaktır.

*Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan ve belirli bir formüle sahip, çok dilde (Türkçede olacak)düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır. (Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca belirlenen Doğum Belgesi Formül A, Evlenme Ehliyet Belgesi Formül B şeklinde evrak düzenlenmelidir)

*La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet, yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenir. Belgenin aslı ve Türkiye’de yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır. (Evraklar ülkelerindeki Nüfus Müd. gibi resmi makamlardan alınmalıdır. Ülkesindeki Noterden alınan ve Apostili noteri onaylayan evraklar geçersizdir)

*Evlenme Ehliyet belgesi ve doğum belgesi, yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenir ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından "İmza ve mühür ......................... makama aittir." şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki de bulunmalıdır.

*Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) "Belgedeki imza ve mühür ............... Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir." şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.(Türkiye’deki temsilciliğinden alınan Evlenme Ehliyet Belgesinde ad-soy ad –doğum yeri-tarihi- baba adı –anne adı-medeni hali ve evlenmesine bir engel bulunmadığı yazılır eğer yazmıyorsa ayrıca doğum belgesi de gerekmektedir)

2) Aile Sağlık Hekimi ya da Sarıyer Sağlık İşleri Müdürlüğü’nden alınan, evlilik maddelerini içeren sağlık raporu (evlilik için sağlık raporunda ‘Hemoglobinopati taraması yapılmıştır ve bilgi verilmiştir şeklinde aile hekiminin onayı, imzası ve resim üzerinde kaşesi bulunmalıdır.)

 

3) Son 6 ay içerisinde çekilmiş, yüz alın açık şekilde 4’er adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi veya Kopya Fotoğraf Geçersizdir.)

4) Pasaport aslı (Gerek görüldüğünde Türkçe tercümesi yapılacaktır.)

 

EVLİLİK BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

*Yukarıdaki Maddelerden birine uygun olarak hazırlanan Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık Belgesi) ve Doğum Belgesinde yazılan ad-soy ad –doğum yeri-tarihi- baba adı-anne adı-medeni hali bilgilerinin, ibraz edilecek pasaport, kimlik kartı, ikametgah tezkeresiyle birebir aynı olması gerekmektedir.

*Yabancı uyruklu kişi Boşanmış ya da dul İse ibraz edeceği evlenme ehliyet belgesinde ‘evlenmesinde sakınca yoktur' ibaresi de bulunmalıdır.

*Fahri konsoloslukların düzenlemiş olduğu evraklar işleme alınmaz.

*Vizesi bitmiş vatandaşların evrakları kabul edilmemektedir.

*Müracaat için çiftler birlikte geleceklerdir.

*Birlikte müracaat edemeyen çiftler için; noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede VEKALET VEREN İLE VEKİLİ VE EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmeli ve vekaleti veren yabancı ise vekaletnamenin arka sayfasında pasaport fotokopisi bulunması zorunludur.

(Evl.Yön. madde 17)

ADRES: Darüşşafaka Mah. Akgün Cad. No:1 (Darüşşafaka Metro üstü) Yaşar Kemal Kültür Merkezi

MÜRACAAT SAATİ: HAFTA İÇİ 09.30-11.30 / 13.30-15.30

BİLGİ İÇİN: 0212 338 40 90