Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR

 

AMAÇ

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Sarıyer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı “Belediye Kanunu ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 4- Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Başkan: Sarıyer Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

c) Belediye: Sarıyer Belediyesini,

ç) Meclis: Sarıyer Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Sağlık İşleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Sağlık İşleri Müdürünü,

f) Başhekim: Sağlık İşleri Müdürlüğü Başhekimini,

g) Hekim: Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışan doktorları,

ğ) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

GENEL ESASLAR

Madde 5- (1) Sarıyer Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ KISIM
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ

Madde 6- (1) T.C. Sarıyer Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

a) Cenaze Hizmetlerini yürütmek ve bu kapsamda; Adli olmayan evde ölümlerde ölüm muayenesi yapmak ve ölüm belgesi düzenlemek, Cenaze nakil yönlendirmesi yapmak ve Belediye iç birimlerine cenaze hizmetleri iletişimi sağlamak

b) Nakl-i kabir ( mezar açma ) işlemlerini yürütmek ve bu kapsamda; Nakl-i kabir yasal başvurusuna yönelik planlama yapmak, Nakl-i kabir işlemine refakat etmek

c) Adli görevleri yürütmek ve bu kapsamda, bilirkişi tayinine istinaden adli ölüm muayenesi yapmak ve ölüm belgesi arşivlemesi yapmak

ç) Poliklinik hizmetlerini yürütmek, Koruyucu hekimlik hizmeti, Toplum sağlığı hizmeti ve Kurum hekimliği ile rutin muayene hizmeti vermek,

d) Ambulans hizmetlerini yürütmek, Hasta nakillerini sağlamak, bu sırada gerekli sosyal hizmetleri vermek ve organizasyon sağlık tedbirlerini sağlamak,

e) Portör hizmetlerini yürütmek ve bu kapsamda; Bireysel başvuru ile merkezi hizmet vermek, mobil araçla işyerinde hizmet vermek, portör muayenesi, laboratuvar ve radyoloji hizmetleri ile portör raporlama hizmeti vermek,

f) Evlilik öncesi sağlık raporu hizmetlerini yürütmek bu kapsamda; Bireysel başvurular için merkezi hizmet vermek, evlilik laboratuvar hizmeti, radyoloji hizmeti ve evlilik sağlık danışmanlığı ile evlilik sağlık raporlama hizmeti vermek,

g) Okul, spor ve iş raporlama hizmetlerini yürütmek; Kreş, ana sınıfı, okul sağlık raporu işlemlerini ve spor, yüzme sağlık raporu işlemleri ile iş başlangıç sağlık raporu işlemlerini sağlamak,

ğ) Genel laboratuvar hizmetlerini yürütmek; Portör hizmeti tetkikleri, evlilik sağlık hizmeti tetkikleri, poliklinik rutin tetkiklerini yapmak ve acil tetkik hizmeti vermek,

h) Belediyemiz birimleri acil ilaç ve malzeme desteğini sağlamak, 5393 sayılı Kanun gereği dış kurumlarla ilgili destekleri sağlamak,

ı) Psikososyal hizmetleri yürütmek ve bu kapsamda psikolojik danışmanlık hizmeti vermek, psikososyal eğitim hizmetleri vermek ve bu amaçla seminerler düzenlemek, ilköğretim okullarına destek olmak amacıyla rehberlik hizmeti vermek,

i) Sağlık eğitim hizmetlerini yürütmek

j) Toplum sağlığı hizmetlerini yürütmek ve bu kapsamda; Gayrisıhhi müessese denetimlerini sağlamak, şikâyet ve başvuru odaklı denetimleri yapmak, esnaf portör muayene denetimlerini yürütmek, gayrisıhhi mesken / çöp ev denetimlerini yürütmek

k) Toplum sağlığıyla ilgili olarak taramalar yapmak, ilköğretim okullarına yönelik genel sağlık taraması planlamak ve yürütmek, afetzede ve dezavantajlı grup sağlık taramaları planlamak ve yürütmek

l) Toplum sağlıyla ilgili kanser vb. özel sağlık konularına yönelik planlamalar yapmak

m) Uluslararası ve Ulusal sağlık gelişmeleri karşısında, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla bilimsel ve tıbbi çalışmalara katkıda bulunmak, koordinasyon ve takip sistemlerine yardımcı olmak.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KURULUŞU VE YAPILANMASI

KURULUŞ VE YAPILANMA

MADDE 7- (1) Sağlık ve spor alanlarında örnek uygulamalar geliştirerek bir cazibe merkezi oluşturulması ve merkezi sağlık hizmetlerine destek olmak, ilçede yaşam kalitesini yükseltme amacıyla; bu yönergede belirtilen görevleri mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla yükümlü Sağlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 2007/27 numaralı kararı gereğince kurulmuştur.

(2) Müdürlük bir müdür ve hizmetin gereklerine uygun biçimde görevlendirilen yeterli sayıda ve nitelikte sağlık personeli ile diğer personelden oluşur. Müdürlüğün bu yönergede belirtilen hizmet ve faaliyetlerini daha etkin ve verimli biçimde yürütülebilmesi amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde müdürlüğün hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda ve Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği, bu Maddede belirtilen veya yeniden yapılandırılan birimler için Birim Sorumlusu görevlendirilmesi yapılabilir.

(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu personel dâhil olmak üzere Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları, müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

a) Sarıyer Belediyesi Merkez Polikliniği

b) Sarıyer Belediyesi Halk Sağlığı Polikliniği

c) Sarıyer Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi (SAPDAM)

ç) Sarıyer Belediyesi Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (SADEM)

d) Sarıyer Belediyesi Ambulans Servisi

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 8- (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mer’i mevzuatın ilgili maddeleri gereği üniversite mezunu, yönetici vasfına sahip işlerin sevk ve idaresini sağlayabilecek kapasitedeki personelden atanan Sağlık İşleri Müdürü;

a) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak

b) Müdürlük personelinin verimli bir şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak.

c) Günlük çalışma programlarını yapmak.

ç) Müdürlüğün faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak ve belirlenmiş zamanda teslim etmek,

d) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak.

e) Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak.

f) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak.

g) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol etmek.

ğ) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetlemek,

h) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek.

ı) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için onaya sunmak.

i) Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında müdürlüğe ait taşınır malların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar bu kapsamda gerekli iş ve işlemleri yürütür.

j) Yasalar ve diğer mevzuatla verilen görevler ile Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapmak.

k) Müdür, yürütülen bütün işlerin, ilgili Kanunlar, Mevzuatlar, Yönetmelikler ve ilgili Genelgeler çerçevesinde doğru ve zamanında yapılmasından başkan yardımcısı ve başkana karşı sorumludur.

 

SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 9- (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli olan sağlık personellerinin görevleri şunlardır;

a) Başhekim;

1) Sağlık İşleri Müdürü’nün harcama yetkilisi vasfı ile yürüttüğü bütçe harcaması haricindeki tüm görevlerin yürütülmesi, takibi ve denetimini sağlar.

2) Bu görevlerin yürütülmesi sırasında birim ya da faaliyet odaklı işlerin yürütülmesi, takip ve denetimi için sorumlu doktor görevlendirmesini Sağlık İşleri Müdürü ve ilgili Belediye Başkan Yardımcısı onayına sunar.

3) Sorumluluğunda bulunan personelin çalışma ve disiplin takiplerini yapar ve Sağlık İşleri Müdürü’ne iletir.

4) Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı’na toplum sağlığı, koruyucu hekimlik ve diğer sağlık hizmetleri konularında faaliyet önerisinde bulunur, bunlarla ilgili bütçe önerilerini üst idari makamlara sunar.

5) Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm hizmet alanlarında birim ve faaliyet odaklı olarak koordinasyon görevini yürütür, düzenli aralıklarla sorumlu doktorlarla değerlendirme toplantıları yaparak Sağlık İşleri Müdürünü bilgilendirir.

b) Hekim;

1) Müdürlüğe başvuran hastaları hekimlik yetkileri dahilinde öncelik sıralamasına göre muayene ve tedavilerini yapar, gerekli raporlamaları onaylar, ihtiyaç halinde sevk amacıyla yönlendirir.

2) Kurum personelinin sağlık hizmetlerine yönlendirmesini ve danışmanlığını yapar.

3) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mer’i mevzuat çerçevesinde cenazelerin ölüm belgesini düzenler ve ilgili adli ve/veya toplum sağlığı hizmetlerini yerine getirir.

4) Sağlık İşleri Müdürü ve ilgili Belediye Başkan yardımcısı onayı ile verilen birim ya da faaliyet odaklı yürütme, takip ve denetleme görevlerini yapar, Belediye Başhekimine düzenli olarak bilgi verir.

5) Sağlık İşleri Müdürü’nün görevlendirmesi ile Belediye Başhekiminin düzenleyeceği koordinasyon toplantılarına katılır, kendisinden istenilen raporları üst idari makamlara sunulmak üzere hazırlar.

c) Ebe ve Hemşireler;

1) Hekim kontrolü ve emri ile hasta kabul, hasta kayıt, intra musküler ve intra venöz enjeksiyonlar, serum uygulamaları, aşı, ilkyardım ve diğer tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine getirmek

2) Hekime tıbbi işlemlerde yardımcı olmak

3) Ambulans Servisi dahilinde hasta nakillerini sağlamak

4) Sosyal amaçlı sağlık tedbirlerinin yürütülmesini sağlamak

5) Görevlerini ifa ederken kullandıkları araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak, gereken ihtiyaçları birim Müdürüne bildirmek, eksik malzemelerin listesini hazırlayıp tamamlatmak için çalışmak

6) Poliklinik, laboratuvar ve müdahale amaçlı kullanılan odaların tertip, düzen ve temizliğini kontrol etmek, temizlik ve düzenlemeleri yaptırmak ve gerekirse yapmak

7) Mesleki olarak Müdür tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek görev ve sorumluluklarına sahiptir.

ç) Sağlık Memurları ve Acil Tıp Teknisyenleri;

1) Hekim kontrolü ve emri ile hasta kabul, hasta kayıt, intra musküler ve intra venöz enjeksiyonlar, serum uygulamaları, aşı, ilkyardım ve diğer tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine getirmek

2) Hekime tıbbi işlemlerde yardımcı olmak

3) Ambulans Servisi dahilinde hasta nakillerini sağlamak

4) Sosyal amaçlı sağlık tedbirlerinin yürütülmesini sağlamak

5) Görevlerini ifa ederken kullandıkları araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak, gereken ihtiyaçları birim Müdürüne bildirmek, eksik malzemelerin listesini hazırlayıp tamamlatmak için çalışmak

6) Poliklinik, laboratuvar ve müdahale amaçlı kullanılan odaların tertip, düzen ve temizliğini kontrol etmek, temizlik ve düzenlemeleri yaptırmak ve gerekirse yapmak

7) Mesleki olarak Müdür tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek görev ve sorumluluklarına sahiptir.

d) Laborantlar;

1) Hekim kontrolü ve emri ile sağlık hizmeti verilmesini, tıbbi tetkiklerinin yapılmasını sağlamak

2) Laboratuvara tetkik amacı ile geçerli bir belge ve/veya hekim istek emri ile başvuran hasta ya da başvuranlara ilgili tetkiki Müdürlük imkanları dahilinde, tıbbi olarak geçerli metotlarla ve hekim kontrolünde yapmak, mahremiyet kuralları içinde ilgiliye sunulmasını, sonuçların kaydını ve arşivlenmesini sağlamak

3) Sağlık İşleri Müdürü ve Hekimlerinin emri, denetim ve takibi altında esnaf portör muayeneleri, evlilik sağlık raporu başvuruları ve ilgili mevzuatın emrettiği numune alımları ile tetkiklerinin yapılmasını sağlamak

4) Görevlerini ifa ederken kullandıkları araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak, gereken ihtiyaçları birim Müdürüne bildirmek ve eksik malzemelerin listesini hazırlamak

5) Laboratuvarın tertip, düzen ve temizliğini kontrol etmek, temizlik ve düzenlemeleri yaptırmak ve gerekirse yapmak

6) Müdür tarafından verilecek olan diğer mesleki ve idari görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek görev ve sorumluluklarına sahiptir.

e) Röntgen Teknisyenleri;

1) Hekim kontrolü ve emri ile sağlık hizmeti verilmesini, radyolojik tetkiklerinin yapılmasını sağlamak

2) Röntgen ünitesine radyolojik tetkik amacı ile geçerli bir belge ve/veya hekim istek emri ile başvuran hasta ya da başvuranlara ilgili radyolojik tetkiki Müdürlük imkanları dahilinde, tıbbi olarak geçerli metotlarla ve hekim kontrolünde yapmak, mahremiyet kuralları içinde ilgiliye sunulmasını, sonuçların kaydını ve arşivlenmesini sağlamak

3) Sağlık İşleri Müdürü ve Hekimlerinin emri, denetim ve takibi altında esnaf portör muayeneleri, evlilik sağlık raporu başvuruları ve ilgili mevzuatın emrettiği radyolojik tetkiklerin yapılmasını sağlamak

4) Görevlerini ifa ederken kullandıkları araç-gereçlerin muhafazasını sağlamak, gereken ihtiyaçları birim Müdürüne bildirmek ve eksik malzemelerin listesini hazırlamak

5) Röntgen Ünitesi ve odasının tertip, düzen ve temizliğini kontrol etmek, temizlik ve düzenlemeleri yaptırmak ve gerekirse yapmak

6) Müdür tarafından verilecek olan diğer mesleki ve idari görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek görev ve sorumluluklarına sahiptir.

 

SOSYAL ÇALIŞMA PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 10- (1) İlgili mevzuat ile sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ya da psikolog unvanı alan ve danışanların toplum içindeki sorunlarını gidermeye yardımcı olan personelin görevleri şunlardır;

a) Görev alanı dahilinde ve ilgili mevzuata uygun şekilde, doktor kontrolü ve bilgisi dahilinde başvuran danışanlara sorunlarının çözümü için yol göstermek,

b) İlaç kullanımı haricinde ve görev sorumluluğu dışına çıkmadan çözüm üretmek,

c) Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sorunları iletmek görevlerini yerine getirir.

 

DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 11- (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar ve diğer personel;

a) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın amaçları, politikaları ve bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz vermekten,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmaktan,

c) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırmaktan,

ç) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlamaktan,

d) Müdürlüğün faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapmaktan,

e) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirmekten,

f) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmaktan,

g) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmaktan,

ğ) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet etmekten,

h) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamaktan,

ı) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmekten,

i) Kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmaktan, yükümlü ve sıralı üst amirlerine karşı sorumludur.

 

BEŞİNCİ KISIM

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

MADDE 12- (1) Müdürlüğün diğer birimler ve kuruluşlar ile yazışmalarında;

a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile

b) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanını veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 13 – (1) Gelen-giden evrak kaydı ile ilgili yapılacak işlemlerde;

a) Müdürlüğe elektronik ortamda veya fiziki olarak gelen evrakın önce elektronik ortamda kaydı yapılarak referans numarası verilir. Müdür tarafından ilgili personele elektronik ortamda havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b) Evraklar ilgili personele imza karşılığı zimmetle verilir. Evrakların havalesinin yalnızca elektronik ortamla yapılması halinde de personele zimmetlenmiş sayılır. Gelen ve giden evraklar elektronik ortamda veya matbu evrak kayıt defterine referans ve kayıt numarasına göre işlenir. Müdürlüklere gönderilecek evraklar zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA  

MADDE 14 - (1) Yapılan yazışmaların arşivleme işlemlerinde;

a) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

c) Arşivlerdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ç) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda arşivlenme süresi dolan evrakların tasnif ve imha işlemleri yapılır.

 

ALTINCI KISIM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 15- (1) İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 16- (1) Bu Yönerge Belediye Başkanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sarıyer Belediye Başkanı adına Sağlık İşleri Müdürü yürütür.