SARIYER BELEDİYESİ
İletişim   Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği

T.C.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yapı Kontrol Müdürlüğü

                                                  Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge

                                                                     BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sarıyer Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Yapı Kontrol Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) 1) Bu Yönerge, 5393 sayılı “Belediye Kanunu ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ve 06.06.2014 tarih ve 2014/51 sayılı Belediye Meclis Kararı ve ikincil mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 1.  Başkan                                   :  Sarıyer Belediye Başkanını,
 2.  Başkan Yardımcısı                :  Müdürlüğün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,
 3.  Belediye                                :  Sarıyer Belediyesini,

ç)         Meclis                                               :  Sarıyer Belediye Meclisini,

 1.  Müdürlük                              :  Yapı Kontrol Müdürlüğünü,
 2.  Müdür                                   :  Yapı Kontrol Müdürünü,
 3.  Personel                                 :  Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

Genel Esaslar

MADDE 5-(1) Sarıyer Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a)    Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b)    Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c)    Hesap verebilirlik,

ç)    Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d)    Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e)    Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f)    Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

g)  Doğal ve tarihi kimliklere uygun gelişmeyi sağlamak, bu anlayışla AB normlarında kent kimliğinin yerine getirilmesine çalışmak temel ilkelerini esas alır.

 

 

 

İKİNCİ KISIM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yapı Kontrol Müdürlüğünün görevleri

MADDE 6– (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
 2. Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibini yapmak,  gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 3. Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

 ç)  Sarıyer Belediyesi İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine  

      getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 1. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem safhasının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.
 2. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin bilgisine sunmak.
 3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü mal alımı, hizmet alımı ile yapım işlerini ihale yolu ile gerçekleştirmek, hakedişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak sonuçlandırmak.
 4. Belediyenin orta ve uzun vadeli stratejilerini ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

 ğ)  Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını, gerektiğinde bunların  

       arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.

 1. Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.
 2. Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Sarıyer Belediyesi resmi web sitesinde (www.sariyer.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.
 3. Betonarme yapıların imalat sürecinde inşaat mahallinden alınan beton numunelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin belgesine haiz laboratuvarlarca incelenmesi ile elde edilen verileri statik projedeki değerler ve beton basınç dayanım standartları ile karşılaştırmak ve uygunluğunu kontrol etmek.
 4. Subasman seviyesini geçen inşaatlara temel üstü vizesi vermek, başlanılmış ve devam eden inşaatlarda inşaatın her aşamasının ruhsat ve eklerine uygunluğunu kontrol etmek.
 5. İnşaatların ruhsat eki onaylı projelerine uygun olarak tamamlanması amacıyla denetimini yapmak, ruhsatsız ve onaylı projesine aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri yürütmek, yasal gerekliliğin yerine getirilmemesi halinde Belediye Encümeni tarafından yıkım ve idari para cezası alınması ile ilgili her türlü yazışma ve teklifi hazırlamak.
 6. 3194 sayılı İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’ na göre, Yıkım-Onarım-İskele Belgesi ve basit onarım izinlerini vermek ve takibi sağlamak,
 7. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ilgili yapı denetim kuruluşlarınca denetlenen yapının ait olan bölümü hakkında hazırlanan hakkediş raporlarını inceleyerek onaylamak ve ödeme yapılması için Mal müdürlüğüne iletilmesini temin etmek.
 8. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21.maddesine göre yapı ruhsatı alınan ve 29. maddesinde belirtilen ruhsat müddeti içerisinde yapımı tamamlanan yapılara ilişkin iş bitirme tutanaklarını onaylamak, aynı Kanun’un 30. maddesi ve mer - i imar mevzuatı uyarınca yapı kullanma izin belgelerini tesis etmek.

ö)   Resen yapılacak cins değişikliği işlemlerine yönelik olarak, düzenlenen yapı kullanma  

      izin belgeleri ve yapı aplikasyon projelerini Mekânsal Adres Kayıt Sistemine  (MAKS )  

      yüklemek ve elektronik ortamda Kadastro Müdürlüğüne gönderimini sağlamak,

 1. İskân suret onayı,  fotoğraf onayı yapmak.
 1. İlgililerince yıktırılmak istenilen yapılar hakkında yanan yıkılan yapılar formu düzenlemek, ilgili süreci takip etmek.
 2. Talep halinde iş deneyim belgelerini düzenlemek.

ş)   Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi                  uyarınca gerekli tebligatları yapmak, tehlikeli durumun yapı sahibince ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesini sağlamak veya yıkımını gerçekleştirmek.

 1. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ilgililerince Müdürlüğümüze iletilen yapı kayıt belgelerini imar işlem dosyalarında muhafaza etmek, İl Müdürlüğünün talebi halinde yapı tespit tutanağını düzenlemek, sürece yönelik yasal gerekliliği yerine getirmek,
 2. Belediye Encümeni tarafından alınan yıkım kararlarının uygulanmasının Belediyemiz imkânları ile yapılamaması durumunda hizmet alımı kapsamında yıkım ihalesi yaptırılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

ü) İlgililerince sunulan riskli yapı tespit raporlarını incelemek, ilgili her türlü yazışmayı yapmak, uygun bulunması halinde onaylamak.

 1. Riskli yapı tespit raporu onaylanmak suretiyle riskli olduğu kesinleşen yapılardaki maliklere tahliye için Kanunda belirtilen yasal süreleri vermek ve tebligatları yapmak ve ilgili süreci takip etmek.
 1. Riskli yapıların tahliye edilmemesi halinde altyapı hizmetlerinin kesilmesi için ilgili kurumlara bildirim yapmak, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmak, tahliyeyi sağlamak.
 2. Riskli yapıların ve riskli alanlardaki yapıların gerektiğinde yıktırılmasını temin etmek.
 3.  Mahkeme kararı bulunan riskli yapıların işlemlerini ve yasal süreçlerini takip etmek.
 4. Riskli yapılardaki hak sahiplerine kira yardımı yapılması için her türlü yazışmayı yapmak.    

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş

MADDE 7 - Sarıyer Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Sarıyer Belediye Meclisi’nin 10/12/2021 tarih ve 2021/100 sayılı kararı ile kurulmuştur.

 

Organizasyon Yapısı

MADDE 8- (1) Yapı Kontrol Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Başkanın görevlendirdiği, yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.

(2) Müdürlüğün bu yönergede belirtilen hizmet ve faaliyetlerini daha etkin ve verimli biçimde yürütülebilmesi amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde müdürlüğün hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda ve Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği, bu maddede belirtilen veya yeniden yapılandırılan birimler için Birim Sorumlusu görevlendirilmesi yapılabilir.

(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu personel dâhil olmak üzere Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları, müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

 (4) Yapı Kontrol Müdürlüğü aşağıdaki alt birimlerden oluşur.

 1. Yapı Denetim Birimi
 2. Kentsel Dönüşüm Birimi

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Personelin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 

Yapı Kontrol Müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 9– (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mer’i mevzuatın ilgili maddeleri gereği üniversite mezunu, yönetici vasfına sahip işlerin sevk ve idaresini sağlayabilecek kapasitedeki personelden atanan Yapı Kontrol Müdürü;

 1. Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek, müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak diğer kurumlarla veya kurum içi müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.
 2. Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
 3. Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönergesi hazırlık çalışmalarını yürütmek. Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler hazırlayarak uygulamaya koymak.

ç)  Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin

     görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

 1. Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç/personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını temin etmek, hedeflere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 2. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
 3. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini, yıllık yatırım programını hazırlamak.
 4. Stratejik planlamaya uygun olarak Müdürlüğün Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, beş yıllık plan, yıllık plan, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlamak/hazırlatmak, Başkanlık Makamına sunmak, bütçe, iş, yatırım programları ve yasalar uyarınca ekonomik şekilde harcama yapılmasını temin etmek,

ğ)   Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri  

      belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilerek ilgili muhasebe    

      hesaplarına alınmasını sağlamak.

 1. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisini kullanmak.
 2. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek, teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.
 3. Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen Müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili talep, şikâyet, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve Başkanlık direktifleri çerçevesinde ilgilisine sevk ve idare etmek.
 4. Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısına rapor vermek, Başkanlık Makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak.
 5. Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek, Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.
 6. Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü hususlarda düzenlemeler ve işlemler yapmak.
 7. Müdürlüğü yönetmek, Birim Sorumluları, mimar-mühendis, tekniker, memur ve diğer çalışanların çalışmalarını düzenlemek, meslek ve yeteneklerine göre birimlere iş dağılımını yapmak.
 8. Üst makamlarca verilecek diğer görevleri ifa etmek.

 

Yapı Kontrol Müdürünün Yetkileri

MADDE 10 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlüğü; Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;
 2. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,
 3. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğe gelen bilgi ve belgeleri sevk ve idare etmeye/ettirmeye,

ç)   Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye,

 1. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 2. İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya,
 3. Müdürlüğünü yönetmeye, birim sorumlularının, mimar-mühendislerin, tekniker ve diğer çalışanların çalışmalarını düzenlemeye, denetlemeye, meslek ve yeteneklerine göre birimlere görev ve iş dağılımını yapmaya,
 4. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,

ğ) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,

 1. Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden Başkan Yardımcısı ve Başkan onayıyla görüş sormaya,

ı) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

 

Yapı Kontrol Müdürünün Sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;
 2. Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,
 3. Başkanın bilgisi dâhilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,

 ç)   Gerektiğinde Belediye Encümenine,

 1. Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;
 2. Sayıştay’a,
 3. İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,
 4. Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,

ğ) İç Denetim organlarına gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla,

 1. Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

 

Yapı Kontrol Müdürlüğü Şeflerinin /Birim Sorumlularının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Yapı Kontrol Müdürlüğünün birimlerinde şef/Birim Sorumlusu statüsünde çalışan personel;

 

 1. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hakim olmak, ilgili değişiklikleri takip etmek.
 2. Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların hazırlanmasını sağlamak ve takip etmek.
 3. Gelen evrakı incelemek ve ilgili personele sevk etmek.

 ç) Müdürün yetki verdiği durumlarda müdürlüğe gelen talep, şikâyet, önerileri değerlendirmek ve birim içi havaleleri yapmak.

 1. Üstlerinin verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek.
 2. Üstlerinden aldığı görevleri personele dağıtarak işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 3. Personelin koordinasyonunu sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek.
 4. Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderecek tedbirler almak, uygulama birliğini sağlamak ve üstleri ile irtibat kurarak çözüme kavuşturmak.

    ğ)  Görevlendirildiği takdirde müdürün yerine vekalet etmek.

 1. İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve üst yönetime tekliflerde bulunmak.

ı) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak.

 1. Büroların ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapılışlarına ilişkin işlemleri, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak.

 

Yapı Kontrol Müdürlüğünün Şef/Birim Sorumlusunun Yetkileri

MADDE 13 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan birim sorumlusunun yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Personel, ekipman ve büronun sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,
 2. İş ve işlemleri kontrol etmeye, denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,
 3. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

 

Madde 14- Yapı Kontrol Müdürlüğü Şeflerinin/ Birim Sorumlusunun Sorumlulukları

 

Temsil ettikleri büronun ve kendi görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka, yasa, yönetmelik ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde müdüre karşı sorumludurlar.

 

(2) Yapı Denetim Biriminin Görevleri

 

 1. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerini/yazılarını incelemek ve yasal süresi içerisinde dilekçelere/yazılara yanıt vermek.
 2. Her türlü şikâyeti (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi şikâyetleri) yasal süresi içerisinde değerlendirmek.
 3. 4708   sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliği hükümleri uyarınca, yapı denetim firmalarının sunduğu iş yeri teslim tutanakları ve seviye tespit tutanaklarını değerlendirmek, uygun bulunanları onaylamak ve yapı denetim sistemi üzerindeki onaylarını gerçekleştirmek.

ç)  Subasman seviyesini geçen inşaatlara temel üstü vizesi vermek, başlanılmış ve devam   eden inşaatlarda inşaatın her aşamasının ruhsat ve eklerine uygunluğunu kontrol etmek.

 1. Ruhsat alınarak başlanılan inşaatları arazide denetlemek, ruhsatsız ve onaylı projesine aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri yürütmek, Belediye Encümeni tarafından yıkım ve idari para cezası alınması ile ilgili her türlü yazışma ve teklifi hazırlamak ve yasal süreci tamamlamak.
 2. Parsel maliklerinin talebi halinde yıkım ruhsatı ( yanan yıkılan yapılar formu ) düzenlemek.
 3. İskele izin belgesi tanzim etmek.
 4. Basit onarım izin belgesi düzenlemek ve takibini sağlamak.

ğ)  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve uygulama yönetmeliği gereğince, ilgili yapı denetim kuruluşlarınca denetlenen yapının ait olan bölümü hakkında hazırlanan hakkediş raporlarını inceleyerek onaylamak ve ödeme yapılması için Mal müdürlüğüne iletilmesi ile alakalı süreci tamamlamak.

 1. İlgililerinin talebi halinde iş deneyim belgesi düzenlemek.

ı)  İskân safhasına gelen binalara iskân komisyonu oluşturularak tasdikli mimari projelerine uygunluğunu denetlemek ve uygun bulunanlar hakkında ilgili yazışmaları yapmak.

 1. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21.maddesine göre yapı ruhsatı alınan ve 29. maddesinde belirtilen ruhsat müddeti içerisinde yapımı tamamlanan yapılara ilişkin iş bitirme tutanaklarını onaylamak, fotoğraf tasdiklerini yapmak ve yapı kullanma izin belgelerini tesis etmek.
 1. Resen yapılacak cins değişikliği işlemlerine yönelik olarak, düzenlenen yapı kullanma izin belgeleri ve yapı aplikasyon projelerini Mekânsal Adres Kayıt Sistemine                       ( MAKS ) yüklemek ve elektronik ortamda Kadastro Müdürlüğüne gönderimini sağlamak,
 2. İskân suret onayı ile fotoğraf onayı yapmak.
 1. Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritası düzenlemek, başvuru sahibine teslim etmek. Zemin Etüdü için yapılması gereken Sondaj ve Sismik ( Jeolojik ve Jeofizik ) çalışmaları belirlemek.
 1. Ruhsata esas yapılan zemin etüdü (geoteknik raporlar dâhil) çalışmalarını mahallinde kontrol etmek, hazırlanan zemin etüdü raporlarını incelemek ve onaylamak.
 2. Zemin iyileştirme çalışmalarını yerinde kontrol etmek.
 3. Kurum tarafından inşası düşünülen binaların zemin etüdü çalışmalarını yaptırmak ve zemin etüdü raporu hazırlatmak.

ö) 6306 Sayılı Yasa kapsamında riskli yapıları tespit etmek veya tespit edilmesini sağlamak, lisanslı firmalar tarafından hazırlanan riskli bina raporlarını kontrol etmek ve onaylamak.

 1. 6306 Sayılı yasa kapsamında onaylanan riskli yapılarla ilgili olarak her türlü (Tapu Müdürlüğüne riskli şerhi koyulması yazısı, Bakanlıkla riskli kararına itiraz yazışmaları, harçlardan ve ücretlerden muafiyet yazısı, mahkemelerden istenen evrak yazışmaları vb.) yazışmaları yapmak.

r) Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca gerekli tebligatları yapmak, tehlikeli durumun yapı sahibince ortadan kaldırılmaması halinde tehlikenin giderilmesini sağlamak veya yıkımını gerçekleştirmek.

 1. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. maddesi gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ilgililerince Müdürlüğümüze iletilen yapı kayıt belgeleri ile alakalı tüm iş ve işlemleri yürütmek, gerekliliği halinde yapı tespit tutanağı düzenlemek,

ş)  Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılar hakkında Belediye Encümeni tarafından alınan yıkım kararlarının uygulanmasının Belediyemiz imkânları dâhilinde karşılanamaması halinde, hizmet alımı kapsamında yıkım ihalesi yaptırılması ile alakalı iş ve işlemleri yapmak.

 

(3) Kentsel Dönüşüm Biriminin Görevleri

 

 1. Kişilerin resmi veya özel kurumların dilekçelerini/yazılarını incelemek ve yasal süresi içerisinde dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
 2. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen süreç hakkında bilgilendirme yapmak.
 3. Her türlü şikâyeti (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi şikâyetleri)   değerlendirmek.

ç) İlgililerince iletilen riskli yapı tespit raporlarını incelemek ve uygun bulunanları onaylamak.

 1. Riskli olduğu kesinleşmiş yapılarla ilgili olarak her türlü (Tapu Müdürlüğüne riskli şerhi koyulması yazısı, Bakanlıkla riskli kararına itiraz yazışmaları, harçlardan ve ücretlerden muafiyet yazısı, mahkemelerden istenen evrak yazışmaları vb.) yazışmaları yapmak.
 2. Riskli yapı tespit raporu onayından itibaren, 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereği yapılan her türlü yazışmanın ( Tapuya Şerh Koyulması, yıkım için süre verilmesi vb.) ve tespite ait evrakları ( tebligatlar vb. ) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü (ARAAD) Bilgi Sistemine girişini yapmak
 3. Riskli olduğu kesinleşmiş olan yapılarda, yasal süreleri içerisinde tahliyenin sağlanması amacıyla maliklerine tebligat göndermek.
 4. Riskli yapılar, verilen süreler içinde, ilgililerince tahliye edilmediği takdirde altyapı hizmetlerinin kesilmesi için ilgili kurumlara bildirim yapmak, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak ve tahliyeyi sağlamak.

ğ) Riskli yapıları ve riskli alanlardaki yapıları gerektiğinde yıkmak veya yıktırmak.

 1. Malikin, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ( Yıkım Ruhsatı ) talebi üzerine yıkıma yönelik yazışmaları yapmak ( Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ nden asbest bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi talebi, kurumlara altyapı bağlantılarının kesilmesi, muhtarlıktan binanın nüfus ve eşyadan tahliye edildiğine dair yazılar ) ve şartların sağlanması halinde Yanan ve Yıkılan Formu (Yıkım Ruhsatı ) düzenlemek.

ı) Yıkım işlemleri gerçekleşmeyen riskli yapıları Bakanlığa bildirmek.

 1. Tebligat sürecinde olan ve yıkılmayan riskli yapılara ait bilgileri, iki ayda bir düzenli olarak Bakanlığa bildirmek.
 1. İlgili mevzuat hükümlerine göre, re ’sen yapılacak olan riskli yapı tespitlerini bakanlıkça lisanslandırılmış laboratuvarlara yaptırmak, re ‘sen ya da maliklerin talebi üzerine tespiti yapılan riskli yapılara ait raporları incelemek ve onay süreçlerini yürütmek.
 2. Bakanlığın 01/12/2014 tarihli ve 9451 sayılı Olur’ u gereğince Belediyelere devredilen iş ve işlemler kapsamında ve kanunda belirtildiği şekilde; riskli yapıyı malik veya kiracı olarak kullanan hak sahiplerinin kira yardımı başvurularını kabul ederek yasal süresi içinde evrakların uygunluğunu inceleyip Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü ( ARAAD) Bilgi Sistemine girişini yapmak.
 1. Kira yardımı başvurusu uygun bulunan hak sahiplerinin listesini düzenli olarak KEP üzerinden Bakanlığa göndermek.
 1. Bakanlıkça aktarılan kaynağı Ziraat Bankası aracılığıyla ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırtmak, ödeme takibi yapmak ve ilgili ödeme dönemine ait akıbet dosyasını Bilgi Sistemine yüklemek.
 2. 6306 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğine göre kira yardım başvurusunda bulunanları bilgilendirmek, kontrol sırasında belirlenen mükerrer başvurulara ilişkin olarak gerekli yazışmaları yapmak, başvurusu uygun bulunmayanlara yazılı bildirimde bulunmak.
 3. Kira yardımına yönelik olarak kabul edilen başvuruları Başvuruda bulunulan bağımsız bölüm hakkında daha önceden Bakanlık tarafından kira yardımı yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

ö) 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesinde geçen ‘‘ Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa paylarının satışı’’ için sunulan dosyayı inceleyip işleme almak ya da eksik bulunması halinde yazılı geri bildirimde bulunmak.

 1. Kanun kapsamında anlaşma sağlanamayan maliklerin paylarının satışı (2 /3 Pay Satışı) sürecine ilişkin yazışmaları yapmak, bu ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek.

 

BEŞİNCİ KISIM

 

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili işlemler

MADDE 15- (1) Müdürlüğün diğer birimler ve kuruluşlar ile yazışmalarında;

a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile

b) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve yetki verilen Başkan Yardımcısının imzası ile gerekli olması halinde Müdür, Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanının imzası ile yürütülür.

 

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlemler

MADDE 16 – (1) Gelen-giden evrak kaydı ile ilgili yapılacak işlemlerde;

a) Müdürlüğe elektronik ortamda veya fiziki olarak gelen evrakın önce elektronik ortamda kaydı yapılarak referans numarası verilir. Müdür tarafından ilgili personele elektronik ortamda havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b) Evraklar ilgili personele imza karşılığı zimmetle verilir. Evrakların havalesinin yalnızca elektronik ortamla yapılması halinde de personele zimmetlenmiş sayılır. Gelen ve giden evraklar elektronik ortamda veya matbu evrak kayıt defterine referans ve kayıt numarasına göre işlenir. Müdürlüklere gönderilecek evraklar zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 17- (1) Yapılan yazışmaların arşivleme işlemlerinde;

a) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

c) Arşivlerdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ç) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda arşivleme süresi dolan evrakların tasnif ve imha işlemleri yapılır.        

 

ALTINCI KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge Belediye Başkanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sarıyer Belediye Başkanı adına Yapı Kontrol Müdürü yürütür.