Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
Kentsel Tasarım Müdürlüğü Yönetmeliği

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR  

 

AMAÇ                  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sarıyer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Sarıyer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ve 06.06.2014 tarih ve 2014/51 sayılı Belediye Meclis Kararı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Başkan: Sarıyer Belediye Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

c) Belediye: Sarıyer Belediyesini,

ç) Meclis: Sarıyer Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Kentsel Tasarım Müdürlüğünü,

e) Müdür: Kentsel Tasarım Müdürünü,

f) Personel: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ifade eder.

 

GENEL ESASLAR       

MADDE 5- (1) Sarıyer Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,

g) Doğal ve tarihi kimliklere uygun gelişmeyi sağlamak, bu anlayışla AB normlarında kent kimliğinin yerine getirilmesine çalışmak,

ğ) Turizm potansiyelini geliştirmek eğitim ve sağlık alanında ilçe bazında kalıcı istihdam alanları yaratmak,

h) Kentsel yaşam ve yönetim kalitesini en yükseğe taşımak,

ı) İlçenin sahip olduğu özellikle Boğaziçi alanındaki, doğal, tarihi ve kültürel değerlerini araştırıp, gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde kazandırmak

i) Çağdaş şehircilik ilkelerine uygun, modern, daha yaşanabilir bir kente dönüşmesi amacıyla, sınırlarımız içerisindeki gecekonduların ve çarpık yapılaşmanın ilgili mevzuat çerçevesinde yerinde dönüşümünü sağlamak

j) İlçenin yasal ve planlı gelişimini sağlamak, temel ilkeleri esas alır.

 

İKİNCİ KISIM

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

MADDE 6 -(1) T.C. Sarıyer Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

a) Belediye sınırları içindeki gecekondular ile bunların mülkiyet durumlarını ve hak sahiplerini tespit etmek.

b) Hak sahipleri ile birlikte dönüşüme ilişkin proje modelleri geliştirmek,

c) Hukuki güvenceye yönelik olarak mahalle sakinleri ve üniversiteler birlikte bilgilendirme çalışmaları yapmak. Gecekondu ve dönüşüm alanlarında yaşayanların hukuki güvenceye kavuşturulması öncelikli olmak üzere; resmi kurumlar, meslek odaları, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernek ve kooperatifler ile koordinasyonu sağlayarak toplantılar yapmak, protokoller yaparak ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirmek, bu konularla ilgili belediyenin yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini takip etmek ve neticelendirmek,

ç) Gecekondu mahallelerinde yerinde dönüşüm süreçleri üzerine çalışmalar yapmak.

d) Yerinde Dönüşüm için teknik bilgi altyapısı çalışmaları yapmak ve yürütmek

e) Yerinde Dönüşüm çalışmaları ile ilgili mahalle sakinlerine sürekli ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak

f) Yerinde Dönüşüm ile ilgili kurum politikasının geliştirilmesini sağlamak.

g) Düzenli kentleşmeyi sağlamak amacıyla, Kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerini ve güncel uygulamaları takip etmek ve Sarıyer İlçesi’ne uygun uygulama modelleri oluşturmak.

ğ) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 5216 ve 2863-5226 sayılı yasa kapsamında onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının alt ölçeği olan her türlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile plan tadilatlarını, plan revizyonlarını yapmak veya yaptırmak, Belediye Meclisine havalesi ile ilgili yazışmaları yapmak, takip etmek,

h) İlgilileri ya da kurumlarca talep edilen plan tadilatı tekliflerine ilişkin kurum görüşü bildirmek,

ı) Diğer kamu kurumlarınca bölgemizde yapılan her tür ve ölçekte ki imar planlarını takip etmek, gerektiğinde itirazda bulunmak,

i) Belediye taşınmazlarına ilişkin gerektiğinde Başkanlık Oluru alarak imar planı/imar planı değişikliği yapmak veya yaptırmak,

j) Onaylanan planlarla ilgili olarak, plan tasdik harç ve ücretlerinin tahakkuk belgelerini düzenlemek,

k) Onaylı imar plan paftalarını (CD veya ozalit) çoğaltarak tahakkuk ettirilen çekim ücreti karşılığı isteyenlere vermek,

l) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki verilmesi durumunda koruma alanlarında imar planı teklifi hazırlamak, 644/648 sayılı KHK ve uygulama yönetmelikleri kapsamında verilen görevleri yerine getirmek,

m) Gerektiğinde hazırlanan imar planları çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

n) Müdürlük çalışmalarını destekleme amacıyla Başkanlık Oluru alarak İmar Planı, Kentsel Tasarım, Sokak Sağlılaştırma vb. konularda yarışmalar düzenlemek, bu amaçla baskı, yayın vb. hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,

o) İmar planlarının uygulanmasına ilişkin tereddütte düşülen konularda görüş bildirmek,

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE YAPILANMASI

KURULUŞ VE YAPILANMA

MADDE 7- (1) Kent kimliği ve imajına uygun ve afet yönetim planıyla bütünleşik tasarımlar üretmek amacıyla; bu yönergede belirtilen görevleri mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla yükümlü Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Belediye Meclisi’nin 04/05/2009 tarih, 40 sayılı kararı ile Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü olarak kurulmuş ve 06.06.2014 tarih ve 2014/51 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Kentsel Tasarım Müdürlüğü olarak yeniden tanımlanmıştır.

(2) Müdürlük bir müdür ve hizmetin gereklerine uygun biçimde görevlendirilen yeterli sayıda ve nitelikte diğer personelden oluşur. Müdürlüğün bu yönergede belirtilen hizmet ve faaliyetlerini daha etkin ve verimli biçimde yürütülebilmesi amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde müdürlüğün hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda ve Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği, bu maddede belirtilen veya yeniden yapılandırılan birimler için Birim Sorumlusu görevlendirilmesi yapılabilir.

(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu personel dâhil olmak üzere Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları, müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

(4) Kentsel Tasarım Müdürlüğü aşağıda yazılı alt birimlerden oluşmaktadır;

a) Kalem Birimi,

b) Arşiv Birimi,

c) Planlama Birimi,

ç) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Birimi.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

KENTSEL TASARIM MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 8- (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mer’i mevzuatın ilgili maddeleri gereği üniversite mezunu, yönetici vasfına sahip işlerin sevk ve idaresini sağlayabilecek kapasitedeki personelden atanan Kentsel Tasarım Müdürü;

a) Kentsel Tasarım Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Müdürlük personelinin verimli bir şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak,

c) Günlük çalışma programlarını yapmak,

ç) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak,

d) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Müdürlüğün faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak ve belirlenmiş zamanda teslim etmek,

f) Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

g) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,

ğ) Müdürlüğüne alınacak, ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, Başkanlığın personel politika ve usulleri çerçevesinde kontrol etmek,

h) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetlemek,

ı) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek,

i) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için onaya sunmak,

j) Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında müdürlüğe ait taşınır malların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar bu kapsamda gerekli iş ve işlemleri yürütür.

k) Yasalar ve diğer mevzuatla kendisine verilen görevler ile Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapmakla yükümlüdür.

l) Yürütülen bütün işlerin, ilgili Kanunlar, Mevzuatlar, Yönetmelikler ve ilgili Genelgeler çerçevesinde doğru ve zamanında yapılmasından, ilgili Başkan Yardımcısı ve Başkana karşı sorumludur.

 

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEFLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU        

MADDE 9- (1) Kentsel Tasarım Müdürlüğünde şef statüsünde çalışan personel;

a) Bürodaki işlerin yasa ve yönetmelikler, Başkanlık ve Müdürlük talimatlarına uygun eksiksiz ve gecikmesiz olarak yapılmasını ve bu amaçla personelin eğitimini sağlamaktan,

b) Müdürün herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda müdürün görevlerini yürütmekten,

c) Memur ve işçilerin görev bölümünü yapmaktan ve personelin devamlılığını sağlamaktan,

ç) Personele havale edilen evraklarla ilgili olarak yapılan işleri kontrol etmekten, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasından,

d) Müdür tarafından teknik ve idari konularda verilen görevleri yerine getirmekten,

e) Müdürlükte kendisine bağlı memur ve personeli denetlemek ve bunların talimat, bildiri ve genelgeler çerçevesinde verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktan,

f) Müdürlük içi birimlerde çalışan personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, disiplin, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için müdüre öneride bulunmaktan,

g) Belediye mevzuatı, diğer mevzuatlar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, müdürüne karşı sorumludur.

 

DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU   

MADDE 10- (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar ve diğer personel;

a) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın amaçları, politikaları ve bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz vermekten,

b) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemleri yapmaktan,

c) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırmaktan,

ç) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlamaktan,

d) Müdürlüğün faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapmaktan,

e) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirmekten,

f) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmaktan,

g) Kendisinin verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek bütün konularda bilgisini devamlı arttırmaktan,

ğ) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet etmekten,

h) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamaktan,

ı) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmekten,

i) Kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmaktan, yükümlü ve sıralı üst amirlerine karşı sorumludur.

 

BEŞİNCİ KISIM

EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

MADDE 11- (1) Müdürlüğün diğer birimler ve kuruluşlar ile yazışmalarında;

a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile

b) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanını veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 12 – (1) Gelen-giden evrak kaydı ile ilgili yapılacak işlemlerde;

a) Müdürlüğe elektronik ortamda veya fiziki olarak gelen evrakın önce elektronik ortamda kaydı yapılarak referans numarası verilir. Müdür tarafından ilgili personele elektronik ortamda havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b) Evraklar ilgili personele imza karşılığı zimmetle verilir. Evrakların havalesinin yalnızca elektronik ortamla yapılması halinde de personele zimmetlenmiş sayılır. Gelen ve giden evraklar elektronik ortamda veya matbu evrak kayıt defterine referans ve kayıt numarasına göre işlenir. Müdürlüklere gönderilecek evraklar zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

MADDE 13 - (1) Yapılan yazışmaların arşivleme işlemlerinde;

a) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

c) Arşivlerdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ç) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda arşivleme süresi dolan evrakların tasnif ve imha işlemleri yapılır.

 

ALTINCI KISIM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 14- (1) İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 15- (1) Bu Yönerge Belediye Başkanınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 16- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sarıyer Belediye Başkanı adına Kentsel Tasarım Müdürü yürütür.