Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
Zabıta İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, SARIYER BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:

GİRİŞ

Gerekçe:

03.04.1930 tarihli ve 1580 Sayılı Belediye ve 27.6.1984 tarihli ve 3030 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunları yürürlükten kaldırılarak yerlerini 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 10.07.2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunları almıştır. Bu Kanunların yürürlüğe girmesiyle birlikte; 03.04.1930 tarihli ve 1580 sayılı yasaya dayanılarak 30.01.1987 tarih ve 1987/65 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen ve İlçe Halkının uyması gereken Belediye emir ve yasakları ile ilgili “Belediye Zabıtası Yönetmeliği’nin” 28.03.2013 tarih ve 683 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla yürürlüğe giren Belediye Kuralları Yönetmeliğinin 15.maddesi ile yürürlükten kaldırılması ayrıca; Dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alan ve tarihten günümüze, geçmişi ve geleceği ile hep gözde olan İstanbul’un Boğazında yer alan ve inanılmaz doğal güzelliğe sahip olan İlçemizde yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla özel düzenlemeler ve tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir.

03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu belediyelere öncelikli olarak, hizmet sunduğu “belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak” görevi verilmiş, bu görevi yerine getirirken de 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesinin (b) bendinde Belediye Meclisine “Beldede huzur, sağlık ve esenliğin sağlanması için kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisi tanınmıştır.

Bu anlamda belediyeler, hizmet sunduğu belde sakinlerinin sosyoekonomik ve kültürel yapısını da dikkate alarak, şehrin huzurunu, sıhhat ve selametini temin etmek için yönetmelikler çıkarmak, bu yönetmeliklere uymayanlar hakkında cezai müeyyideler uygulamak yetkisine sahiptirler. Belediyelerin aldığı kararlara muhalif hareket edenler hakkında da 15.05.1930 tarihli ve 1608 Sayılı Belediye Cezaları ve 30.03.2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca bir takım idari yaptırımlar verebilmektedir.

1987 yılında çıkarılan ve o tarihten bu güne geçen süre içinde mevcut olan yönetmeliğin kaldırılmış olması ayrıca, Özel Kanun ve Yönetmeliklerle uygulamaları ve yaptırımları belirlenmiş olan birçok kural ve yasaklara bu yönetmelikte yer verilmemiş olduğundan emir ve yasaklarla ilgili bir uygulama yönetmeliği yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Çıkarılacak olan yeni yönetmeliğin, 1987 yılında çıkarılan üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayan 30.01.1987 tarihli ve 65 sayılı “Belediye Zabıtası Yönetmeliği”nin ismi ile birlikte yenilenmesinin sebebi ise söz konusu yönetmeliğin İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Belediye Zabıta Personelinin çalışma ve özlük haklarını belirleyen “Belediye Zabıta Yönetmeliği ile aynı adı taşıması ve bunun yaratacağı karmaşanın önlenmesi ve bu yönetmeliğin özünde Belediyenin koymuş olduğu emir ve yasakları içermesinden kaynaklanmaktadır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER 

 

Amaç

MADDE 1- (1)Bu yönetmelik 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15/b bendine göre belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının belirli kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla Belediye Kanunları ve diğer kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatleri işleyenler hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi için hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

MADDE 2- (1)Bu yönetmelik; beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması amacıyla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

DAYANAK

MADDE 3- (1)Bu yönetmelik 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanun’unun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ile 51 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ve 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 52 inci maddesi hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Sarıyer Belediye Başkanlığını,

c) Belediye Meclisi: Sarıyer Belediye Meclisini,

d) Belediye Encümeni: Sarıyer Belediye Encümenini,

f) Belediye Başkanı: Sarıyer Belediye Başkanını,

g) Zabıta Müdürlüğü: Sarıyer Zabıta Müdürlüğünü,

ğ) İşyerleri: Sarıyer Belediyesi sınırları içinde faaliyet gösteren bu yönetmelikte adı geçen ve geçmeyen gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeleri,

h) Yönetmelik: Sarıyer Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ESENLİK, HUZUR, SÜKÛN, DÜZEN, SAĞLIK, TRAFİK VE TEMİZLİKLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI

GÜNLÜK YAŞAM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 5- (1)Genel hayatta uyulması gerekli kurallar şunlardır.

a) Kamuya açık alanlarda, genel taşıt araçlarında gezici izinsiz çalgıcılık ve satıcılık yapmak,

b) Yüksek sesle bağırarak ve ses yükseltici araçlarla ve hoparlörlü araçlarla veya durarak satış, reklam, ilan yapmak,

c) Yapılışları, görünümleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek, çöp, sakatat, yaş deri, ve benzeri gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesine sebep olmak,

ç) Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, çeşmenin etrafını kirletmek ve devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

d) Umumun yararlandığı yerlerde top oynamak, oyun ve spor aletleri çalıştırmak ve bırakmak,

e) Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak,

f) Havalı silah ya da benzeri aletler ile umuma açık yerlerde atış talimi yapmak yada yaptırmak,

g) Şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları dahilinde bulunan ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde kümes, hayvanlarının beslenmesine mahsus yerler yapmak yada bulundurmak,

ğ) Konut alanlarının bulunduğu yerlerde her türlü tamirat, tadilat, inşa faaliyet ve benzeri işlerini, hafta içi 19.00-07.00, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde ise İl Mahalli Çevre Kurulunun Kararları doğrultusunda 19.00-10.00 saatleri arasında yapmak,

h) Her türlü yıkım veya inşaat faaliyetlerinde, etrafı rahatsız edici toz, toprak ve molozların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak,

ı) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak,

i) Etrafı kirletecek veya fena koku neşredecek deri, gübre, paçavra ve benzeri şeyleri sermek, dökmek ve kurutmak,

j) Binaların, abidelerin, yeraltı ve yerüstü geçitlerinin, çeşmelerin, camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla tretuvarları tebeşir, yağlı boya, katran, ve benzer ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek,

k) Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve benzeri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek,

l) Çeşme, sebil ve havuzları kirletmek, öteberi atmak, buralarda eşya, hayvan ve taşıt yıkamak, sulamak.

m) Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek,

n) Yollara paspas atmak,

o) İşyerlerinde çalışan personele, işyerine müşteri çekmek maksadıyla çığırtkanlık yaptırmak, müşteriyi zorlayarak işyerine girmesini sağlamak amacıyla çekmek, çekiştirmek ve hanutçuluk yapmak,

ö) Cadde ve kaldırımlar üzerinde araç yıkamak,

p) Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıklar, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkanları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecburdur,

r) Belediyelerce belirlenen çöp kaplarına çöp kapsamına girmeyen; her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar, çimento, kireç ve benzeri atıklar ile kereste, demir malzeme ve artıkları, evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları, bilumum imalathane ve fabrika atık ve artıkları, tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları, budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları, atık pil ve akümülatörleri Belediye tarafından kamuya ait ortak alanlara monte edilen veya muhtelif alanlara sabitlenen çöp kaplarına koymak, dökmek, atmak ve attırmak,

s) Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı ve benzeri şeyler yıkamak, binalarda halı, kilim ve benzeri şeyleri silkelemek, karlı havalarda evlerin, apartmanların ve işyerlerinin muhtelif yerlerinde biriken ve tehlike arz eden karları temizlememek,

ş) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, klima suyu, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve çirkef sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek,

t) Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek,

u) Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak,

ü) Bina yüzeylerinde ve dükkân önlerindeki kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek,

v) Bina yüzeylerindeki temizlik işlemlerini 07.00 - 24.00 saatleri arasında yapmak,

y) Her türlü bina temizliğinde ve inşaat dahilinde çamurlu ve çirkef suları yollara ve yaya kaldırımlara akıtmak,

z) Her türlü bina temizliğinde ve inşaat dahilinde çamurlu ve çirkef sularının zaruri hallerdeki boşaltma işlemini en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtası yapmamak,

aa) Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vesaire asmak, binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, koku yayan sucuk, pastırma, çiroz, ve benzeri gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak, binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras, ve benzeri yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak,

bb) Park, Cadde, Sokak, kaldırım ile umumun kullanımına mahsus yerlerde kabuklu yemiş artıklarını yerlere atmak, dökmek,

cc) Cami avluları abidelerin etrafı, köprü, iskele, istasyon, park vs. gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, torba, heybe, denk, küfe, arkalık, tabla ve saire gibi şeyleri bırakmak buraların intizamını bozmak, buralarda yatmak, fazla yer işgal etmek,

dd) Belediyeye ve özel kişilere ait iş hanları ve pasajların girişleri ve koridorlarını izin almadan işgal etmek ve binaların ortak kullanım alanlarını yönetim kararı olmadan kullanmak ve işgal etmek,

ee) Belediyece konulmuş her nev'i sokak ve yön levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek,

ff) Parklarda, yasaklanan yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak ve ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek suretiyle bu yerlerde zarara yol açılmasına sebebiyet vermek,

gg) Umumi süs havuzlarına girmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt, eser ve müştemilata zarar vermek, binaların, korunması gereken kültür varlıklarının, camiler ile her türlü ibadethanenin, yeraltı ve yertüstü geçitlerin duvarlarını çeşitli madde ve materyallerle çizmek, boyamak, buraları yazı yazmak sureti ile kirletmek,

ğğ) Parklarda, Belediye tarafından yasaklanan yerlerde ve binaların ortak kullanım alanlarında yönetim kararı bulunmadan mangal yakmak, banklarda yatmak, uyumak nahoş hareketlerde bulunmak,

hh) İnşaat alanlarından çıkış yapan araçlarla yol,cadde, sokak ve meydanların kirlenmesine sebebiyet vermek, toprak, kum, çakıl, kömür vb. maddelerin taşınması esnasında yollara dökülmesini önleyici tedbirleri almamak, araçların üzerine branda çekmemek,

ıı) Dükkan ve binaların sokak üzerindeki yüzlerine 3 metre yükseklikten az perde, saçak, siper yapmak, tratuvarların üzerine her çeşit işaret levhası, reklam panoları koymak, dikmek ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek,

ii) İnşaatlarda işgaliye ödenen tahta perde ile çevrili kısım haricinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek,

jj) İnşaatlara sarı zemin üzerinde siyah yazı ile en az 50 x 70 cm. ebadında küçük levha asmamak, inşaatlara asılan ve mal sahibi ile sorumlu Yapı Denetim firmasının kim olduğunu, inşaatın fenni ve teknik vasfını, ruhsat tarihini göstermek üzere bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak,

kk) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez ve saire gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak,

ll) Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak,

mm) Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda kazı yapmak, tahribata sebep olmak, yapılan tamirat ve tadilat sonrası oluşan atık ve artıkları bulunduğu yerden kaldırmamak,

nn) Dükkânların sokak veya caddeye bakan yüzlerine çivi, çengel ve benzeri çakarak öteberi asmak,

oo) Ev ve iş yerlerinde kullanılan sobalarda yasaklanan kömür, lastik, plastik vb. maddeleri yakarak etrafa rahatsızlık verecek şekilde koku, duman yayılmasına sebebiyet vermek, öö) Kaldırım, yol, meydan, park gibi umuma mahsus yerlerde kayar ayakkabılarla yürümek, tekerlekli patenle veya buz pateni yada kızakla kaymak, kar topu, futbol ve benzeri oynamak, oyuncak tüfekle atış talimi yapmak, uçurtma uçurtmak vb. insanları rahatsız edecek davranışlarda bulunmak,

pp) Meydan yol ve tretuvarlarda her türlü tamirat ve hafriyatta lüzumlu emniyet tedbirlerini almamak ve geceleri izinli çalışmalarda renkli ışıklarla tehlikeyi belirtmemek,

rr) Yol üzerindeki binaların yüzlerine bayrak, levha afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek,

ss) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, hoştan kuyusu, mahzen ve benzeri gibi çukurları üstü açık bulundurmak veya etrafını çevirmemek, gerekli emniyet tertibatı almamak,

şş) Dam, teras ve balkonlarda biriken karları tedbirsiz olarak yol ve kaldırımlara atarak yaya ve araç trafiğini engellemek,

tt) Merkezi ısıtma tertibatı olan binalarda; dış ısı 15 oC ve 15 oC nin altına düştüğü takdirde bina sahipleri veya bunları idare edenlerin ve bina yönetim kurulu başkanının kaloriferleri yakmaması veya yaktırmaması,

uu) Her türlü binalarda üst kat dairelerden herhangi bir şekilde alt kata su, baca ve benzeri sızıntıya meydan vermek,

üü) Gıda sevkiyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkiyatı yapmak,

vv) Özel mülkiyet alanında olsun ya da olmasın, eğlence mekânları haricindeki yerlerde, ilgili belediyeden izin almadan açık alanlarda, herhangi bir eğlence, şenlik, panayır, organizasyon vb. organizasyon düzenlemek,

yy) Her ne surette olursa olsun, kamuya ait alanları araç park etmek ya da araç parkını engellemek amacı ile zincir veya benzeri engeller ile çevirmek, park yasağı tabelası ve benzeri şeyler koymak, ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak, yasaktır.

zz) Umuma açık yerlerde engelli ve yaşlı yurttaşlara göre uygun giriş alanı yapılması zorunludur.

 

Evcil/ Sokak ve Ahır Hayvanları İle İlgili Hükümler

MADDE 6- (1) Evcil ve ahır hayvanları ile ilgili uyulması gerekli kurallar şunlardır.

a) Belediyelerce tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde hayvan ahırı yapılamaz ve hayvan beslenemez, ikametinin bir bölümü bu maksatla kullanılamaz.

b) Evcil ve süs hayvanları, kümes, ahır ve ağıl hayvanları sokaklara başıboş bırakmak, park, bahçe, arsa, cami ve diğer mabetlerin avlularında otlatmak, bu hayvanların ihtiyaçlarını umuma mahsus yerlerde gidermelerine mahal vermek veya bunların temizliğini sağlamamak yasaktır.

c) Belediyeden müsaade almadan, menşe şehadetnamesi ve Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanlar şehre sokulamaz veya bunlar şehrin içinde bir yerden bir yere götürülemez,

ç) Belediyede kayda alınmamış aşılama işleri süresi içinde yapılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirilemez, bu gibi hayvanlar serbest, başıboş bırakılamaz,

d) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölüleri her nerede olursa olsun açıkta bırakılamaz, umuma mahsus yerlere atılamaz veya gömülemez.

e) Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri bu hususta Belediyece hazırlanmış özel vasıtalarla nihai işlemi yapılacak yere kadar ölü hayvanın nakli kabul edilecek tarifeye göre yapılacaktır. Hayvan ölüleri hayvan sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden şehir dışında, hayvanlar tarafından eşilip çıkarılmayacak surette gömülecektir. Bunlar gıda maddelerine veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla taşınması yasaktır.

f) Kedi, köpek ve kümes hayvanlarının ölüleri hususi yerlere koku neşretmeyecek şekilde gömülecek veya ilk geçecek toplama araçlarına teslim edilecektir.

g) Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları Belediye'nin ilgili Müdürlüğüne bildirmemek ve bu gibi hayvanlar için ilgili Kanun göre işlem yaptırmamak yasaktır.

ğ) Hayvanın kayıt numarasını eşkâlini, aşılamalarını, parazitlere karşı ilaçlamalarını ve yapılan tedavileri gösteren veteriner hekim ve Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünce onaylı sağlık karnesi bulunmayan hayvanların ev, işyeri veya bahçelerde barındırılmak suretiyle sahiplenilmesi yasaktır.

h) Park, cadde, sokak, yol ve umumun faydalanmasına mahsus yerler ile yasaklanan alanlarda sahibi olduğu hayvanların başıboş dolaşmasına ve bu yerlerde zarara yol açmasına sebebiyet vermek yasaktır.

ı) Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunları tedbir almadan yedekte götürmek yasaktır.

i) Sahip olduğu hayvanlara kötü davranmak, eziyet etmek, aç susuz bırakmak, işkence yapmak, dövmek, güçlerinin aştığı işlerde kullanmak yasaktır.

 

İLAN REKLAM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 7- (1) İlan-reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir.

a) Sarıyer Belediye sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluk alanlarında İstanbul Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğine aykırı olarak ve Belediyeden herhangi bir izin alınmadan Reklam, İlan ve Tanıtım Levhası konulamaz.

b) Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant kurulamaz, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtılamaz,

c) Belediyenin almış olduğu reklam, ilan ve tanıtım kurallarına aykırı hareket edilemez.

 

GEZİCİ SATICILAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 8- (1) Gezici satıcılar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.

a) Belediyeden gezici satıcılık yapma izni olmadan satış yapılması yasaktır.

b) Gezici satıcılık yapmak isteyenler bir dilekçe ile Zabıta Müdürlüğüne müracaat eder.

c) Zabıta Müdürlüğünce uygun görülenlere 29.05.1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. maddesi gereği işgaliye harcı karşılığında geçici izin verilir.

ç) Verilecek izin emsal teşkil etmez ve izinler her yıl yenilenir.

d) Verilen izinler başka şahıslara devredilemez.

e) Belediyece izin verilmeyen yerlerde gezici satıcılık yapılamaz.

f) İzinsiz olarak gezici gıda maddesi satışı yapılamaz, ancak özel olarak bu iş için imal edildiği belgelenen, gıda mevzuatı hükümlerine uygunluğu ve TSE belgeli motorlu ya da motorsuz araçlar ile gezici satış yapılmasına Zabıta Müdürlüğünce süreli olarak izin verilebilir.

g) Gezici satıcılar, belediyenin belirlediği kıyafeti giymek zorundadır, ayrıca kullanılacak araçlar için belediyelerin özel hüküm getirme hakkı saklıdır. Satıcıların kullandıkları iş elbiseleri, el ve yüzleri temiz olacaktır.

ğ) Simit türü benzeri unlu mamullerin satışı için belediyelerce belirlenecek standartlardaki araçlarda satış yapılması şartı ile izin verilebilir. Bu araçlar kesinlikle camekânla kapalı olacak, ürünlere kesinlikle çıplak elle temas edilmeyecektir. Bu araçların camekânında satışa çıktığı fırın veya yapım yerinin ismi, adresi ve fiyatı yazan 20x20 ebadında bir levha asılı olacaktır.

h) Gezici olarak izinli satış yapanlar, sattıkları malı nereden aldıklarını belirten alış faturasını daima yanlarında bulunduracak ve her isteyişte göstereceklerdir.

ı) Gezici satıcıların açıkta ya da ambalajsız, bardakla su, ayran ve benzerlerini satmaları yasaktır.

Madde 8- (2) Hazır gıda, fastfood türü gıda maddesi satışına uygunluğu yetkili birimler tarafından onaylanmış motorlu vasıtalar içinde gıda maddesi satan gezici satıcılar, satış yapmak için belediyeden izin alacaktır. Bu tür verilen izinlerde oturarak yeme içme mekânı tertiplenemez.

a) Motorlu vasıtalarda hazır gıda fastfood türü gıda maddesi satılabilmesi için bu vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri bulundurulacaktır. Bu vasıtaların hazır gıda, fastfood türü gıda maddesi satışından başka maksatla kullanılması yasaktır.

b) Motorlu vasıtalarda mamul gıda maddesi satan esnafın bu maddeleri ruhsatlı imal yerlerinden almaları ve belgelemeleri mecburidir.

c) Motorlu vasıtalarda gıda maddesi satan esnaf ve personelinin hijyen eğitimi alması mecburidir. Bu yerlerde hijyen eğitimi almamış personel çalıştırılamaz.

ç) Motorlu araçlar ile satış yapılabilmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte bu iş için aranan özelliklere uyulur.

 

MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 9- (1) Mezarlıklar ile ilgili olarak;

a) Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak yasaktır.

b) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık ve saire gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricînde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

c) Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların, beraberinde köpek ve benzeri hayvanları getirenlerin mezarlık içine girmesi yasaktır.

ç) Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek yasaktır.

  1. Mezarlıklarda yetkili idarelerden izin almaksızın her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak yasaktır.

e) Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur’an okumak yasaktır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ULAŞIM VE TRAFİK

Trafik ve Toplu Taşıma İle İlgili Hükümler

MADDE 10- (1) Şehir içi trafik ve toplu taşıma araçları ile ilgili aşağıdaki kurallar geçerlidir.

a) Genel taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek araçlarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek yasaktır.

b) Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak, ayak dayamak, ayakkabıları çıkarmak yasaktır.

c) Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak yasaktır.

ç) Vapur ve dolmuş motorlarında yolcular tamamen çıkmadan büyük parça eşyaları kalabalık arasından çıkarmak veya sokmak yasaktır.

d) Belediyece yasaklanmış yerlerde hayvan ile çekilen arabalar ile trafiğe çıkmak yasaktır.

e) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak yasaktır.

f) Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak yasaktır.

g) Her çeşit eşya ve malzemenin taşıma, yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek yasaktır.

ğ) Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak yasaktır.

h) Şehir içinde kamu mülkü üzerinde Belediyece tespit ve tahsis edilen parkomatlı otoparklarda kısa süre park edecek özel ve ticari vasıta sürücülerinin park fişi almaları mecburidir.

I) Park ölçer aletini park süresine göre ayarlamamak.

i) Cihazda ayarlanan park süresini geçirmek.

j) Parkomatlı otoparklara kamyon ve ağır taşıtlarla girmek, yasaktır.

k) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ve motorlu araçlar ile ilgili aldığı kararlara uymak mecburidir.

l) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak yasaktır.

m) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu alması, indirme yapması, bekleme yapması ve park etmesi yasaktır.

n) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek yasaktır.

o) Kendilerine tahsis edilmiş duraklarda, belirlenen sayıdan fazla araç ile duraklama yapmak yasaktır.

Ö) Bisiklet ya da motosiklet yolları haricinde veya hayvanlarla çekilen araçların girmesinin belediyece yasakladığı yerlerde bu araçları kullanmak yasaktır.

p) Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde dışarı sarkmak, bu araçların fren, zil kampana ve saire gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak, bunlara zarar vermek yasaktır.

r) Toplu taşıma araçlarında yangın aleti ve ilk yardım dolabı ve vapurlar ile deniz dolmuş motorlarında cankurtaran simidi ve benzeri eşyaları karıştırmak, bunlara zarar vermek yasaktır.

s) Dolmuş motorlarında tayin edilen yolcu adedi kadar sayıda cankurtaran simidi ve benzeri kurtarıcı vasıtayı bulundurmak zorundadır. Can yeleklerini yolcuların en kolay şekilde ulaşabilecekleri yerlerde bulundurmamak yasaktır.

t) Dolmuş motorlarında yaz, kış belli edilmiş yolcu adedinden fazla yolcu almak yasaktır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DAİMİ VE GEÇİCİ İŞLER, DAİMİ VE GEÇİCİ PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 11- (1)Daimi ve geçici Pazar yerleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir.

a) Daimi ve geçici Pazar yeri kurulması ve kaldırılması ilgili Belediye Meclisinin kararı ile olur.

b) Kurulması düşünülen Pazar yeri ile ilgili olarak Pazar Yerleri Kuruluş Komisyonunun görüşü alınır.

c) Pazar yerleri Belediyeler ve iştirakleri dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulamaz.

ç) Pazar yerlerinde imar planlarında belirlenen alanlar dışında kurulamaz.

d) Semt ve üretici pazar yerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediye Başkanlıklarınca tescil edilen tezgâh kurma belgesini almaları ve her yıl yenilemeleri zorunludur.

e) Pazarcılar, pazar yerini ve çevresini temiz tutma, hususi çöp kabı kullanmaya pazarın devam ettiği müddetçe tezgâh kurma belgesini, tanıtım kartlarını yanlarında taşımak ve ilgililere her isteyişte göstermek zorunluluğundadır.

f) Pazarcı esnafı 11.01.1989 tarih ve 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre gerekli muayeneleri yapılmış olan elektronik ölçü aleti kullanmaya mecburdur. El kantarı kullanmak yasaktır.

g) Pazar esnafının rahatsızlık verecek derecede bağırıp çağırmaları, mesken, apartman ve dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamaları, duvarlarına çivi çakmaları, pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmaları yasaktır.

ğ) Pazar yerlerinin ortası halkın ve lüzumu halinde taşıt araçlarının serbestçe geçmesine uygun bir şekilde açık bulundurulacak ve bu geçit yerlerinin geçici bir suretle araba veya seyyar satış yapanlar tarafından işgal edilmesi yasaktır.

h) Pazarlar ilgili belediyesince belirlenen saatlerde faaliyette bulunacaktır. Pazarın kurulmasından bir gün evvel pazar yerlerini işgal etmek ve Belediye Encümenince belirlenen açılış-kapanış saatleri dışında satışa devam etmek yasaktır.

ı) Yıkanmadan, kabukları soyulmadan ve pişirilmeden yenecek her türlü besin maddeleri camekânlı dolaplar içinde satılacaktır. Bu besin maddelerini açıkta satmak yasaktır.

i) Pazar yerlerinde kendi yetiştirdiği sebze ve meyveyi getirip satanlar, müstahsil olduklarına dair Ziraat memurluğu, yoksa ihtiyar heyetinden fotoğraflı müstahsil belgesi almaya ve bu belgeyi daima yanında bulundurmaya zorunludur.

 

MEVSİMLİK SERGİLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 12- (1) Kavun, karpuz ve narenciye sergileri, a) Belediyeden izin almadan açılamaz.

a) İzinler mevsimlik olarak geçerlidir.

b) Sergilerde, izin belgesinde yazılı olan ürünler dışında ürün satışı yapılamaz.

 

MESKÛN MAHAL DIŞINDA GEREKEN YERLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 13- (1) Şehir içerisinde ve meskûn mahallerde paketlenmemiş odun kömür, kum, çakıl ve hurda malzeme depoları açılamaz, Belediye tarafından belirlenen bölgelerde açılan odun ve kömür depoları;

a) Odun ve kömürlerinin depolandıkları alanlar kapalı mekân olamaz.

b) Depoların etrafı sağlam direkler ile sabitlenmiş ve içerideki malzemenin dışarı dökülmesine mani olacak şekilde tel örgü çevrilmiş olmalıdır.

c) Bu depolarda, Belediyeden alınmış itfaiye raporu ve bu rapor doğrultusunda gerekli yangın söndürme malzemesi bulunacaktır.

ç) Bu depolarda motorlu testere ve benzeri aletler ile kesim yapılamaz.

d) Depolama alanı içerisinde idari işler için kullanılmak üzere hizmet bürosu bulunabilir.

e) Depolarda Belediyeden alınmış açma ve çalışma ruhsatlarında gösterilen miktarlar haricinde yakacak malzemesi bulundurulması yasaktır.

f) Bu işyerlerine araç giriş çıkış yerleri ilgili belediyesinin onayı ile düzenlenebilir, belediyeden izin alınmadan özel giriş tertip etmek, yolun ve kaldırımın evsafını bozmak yasaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

BELEDİYENİN RUHSATINA TABİ İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN GENEL, ORTAK VE ÖZEL HÜKÜMLER

Genel Hükümler

MADDE 14- (1) Belediye tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri ve çalışanları aşağıda belirtilen genel hükümlere uymak zorundadırlar:

a) Belediye ruhsatına tabi şehir şebekesine bağlı su bulunacak

b) İş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz.

c) Umuma açık işyerlerinde canlı müzik izni olmadan canlı müzik yapmak yasaktır. Canlı müzik izni olan yerlerde ise belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda, canlı müzik izni verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilerek verilen “canlı müzik izni” iptal edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının işyerine asılmasını sağlar.

ç) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyelerinden alınmış ruhsat, vergi levhası, satışını yapıyorsa alkollü içki satış ruhsatı, Pazar günleri açık kalıyor ise Pazar günü çalışma izni vb. izinler ile ilgili belgelerin işyerinin görülür bir yerinde asılıyor olması mecburidir.

d) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde ilgili belediyenin ruhsat veren makamı tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş teftiş defteri bulundurulacak, dolan defterlerde 2 yıl müddetle muhafaza edilerek teftiş için gelen yetkililere gösterilecektir.

e) Gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler, otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler, komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar hijyen eğitimi almak zorundadır.

f) İşyerinde çalışan elemanların üst-başları temiz ve tertipli olacaktır.

g) Belediye sınırları dâhilinde belirli iş kolları için tahsis edilen yerlerin dışında faaliyet göstermek yasaktır.

ğ) Ruhsatında belirtilen işten başka iş ile iştigal edilmesi yasaktır.

h) Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinde bulunan müşteri tuvaletleri ücretsiz olacak ve bu hususu belirten 20x30 ebatlarında bir levha tuvalet girişlerinde müşterilerin görebilecekleri bir yere asılmış olacaktır.

ı) İşyerleri belediyelerin belirlemiş olduğu açma-kapama saatlerine riayet edeceklerdir.

i) İmalat yapan işyerlerinin bacalarını periyodik olarak temizletip bakımlarını yaptırmaları mecburidir.

j) İşyerlerinde besin maddelerinin ayıklanma, parçalanma, temizleme, tartma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan her türlü alet ve edevatın hijyenik olarak bulundurulması gerekmektedir.

k) İşyerlerinde soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan satışa sunulan gıda maddeleri, uygun kaplarda taşınarak, el değmeksizin uygun aletlerle müşteriye verilecek ve bu tür malzemeler işyerlerinde ambalajsız tartılmayacak ve açıkta bulundurulmayacaktır.

l) İşyerlerinin önüne vatandaşın geliş geçişine engel teşkil edecek şekilde sandalye, tabure, vb. malzeme koymak veya buralarda oturmak yasaktır.

m) İşyerlerinde kullanılan her türlü tartı ve ölçü aletleri 11.01.1989 tarih ve 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine uygun damgalı ve mühürlü olmalıdır.

n) Gramaj ve fiyatları ilgili kurumlarca tayin ve tespit edilmiş, tartılarak satışı yapılması gerekli bulunan malların satışı ile uğraşan müesseselerde gram taksimatlı terazi bulundurulması zorunludur.

o) İşyerlerinde acil durumlar için lüzumlu telefon listesi bulundurulacaktır.

ö) İşyerlerinde İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirler alınacaktır.

p) Karayolu kenarındaki işyerlerinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması gereklidir.

r) Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertaraftı konusunda gerekli tedbir ve izinler alınacaktır.

 

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 15- (1) Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ve burada çalışan kişiler aşağıdaki ortak hükümlere uymak zorundadırlar:

a) İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlatması yeterli olacaktır. Temizlik sıhhi ve fenni usullerle toz kaldırmadan ve iş saatleri dışında yapılacaktır, çalışan elemanların eli yüzü ve üst başları temiz ve düzenli olacaktır.

b)İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır.

c)Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır.

ç) On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerlerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi ve benzeri yerlerde ortak tuvalet kullanılabilir.

d) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır.

e) Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek; kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam veya porselen, kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır.

f) İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önlemler alınacak, yeterli miktarda yangın söndürme cihazı ve tesisatı bulundurulacaktır.

g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunda belirtilen tedbirlerin alınmış olması gereklidir, bu işyerlerinde gerekli yangın söndürme tertibatı ve aleti bulunacaktır.

ğ) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir.

h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır. Tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır.

 

ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 16- (1)Belediyenin ruhsatına tabi işyerleri ile ilgili aşağıdaki özel hükümler uygulanır.

a) Her ne maksat ile açılır ve çalıştırılır ise çalıştırılsın, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren her türlü işyeri, özel mevzuat ile kurulmuş odaları veya ilgili bakanlığı tarafından ruhsatlandırılsa bile, Belediye’ye müracaat ederek vasfına uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorundadır.

b) Hafta tatili kanunundan istisna olmak isteyen işyerleri ilgili belediyesine müracaat ederek izin almak zorundadır. Buna aykırı olarak işyerini çalıştıranların işyerleri belediye zabıtaları tarafından kapattırılır ve haklarında 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu’na istinaden idari para cezası uygulanır.

c) Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. T.S.E belgesiz ambalaj malzemesi haricindeki malzemeler kesinlikle ambalaj malzemesi olarak kullanılamaz.

ç) Azami satış fiyatları ve kar hadleri belirlenmiş maddelerin halka arz edilmemesi, satıştan imtina edilmesi, kaçırılması, saklanması veya satılmadığı halde satılmış gibi gösterilmesi ve ücret tarifeleri belirtilen hizmetlerden kaçınılması yasaktır.

d) Lokanta, gazino, bar, pavyon ve kokteyl salonları ile benzeri müesseselerde;

e) Müessesenin unvanı, sınıfı, adresi ile sahibinin adı, soyadı yazılı, sahifeleri cilt ve varak numaraları bulunan, muhteviyatında yenilen, içilen maddelerin cinsi, miktarı, birim fiyatları ile toplamını gösterir şekilde tanzim edilmiş, o günkü tarih atılmış ve sorumlu müdür veya servis garsonu tarafından imzalanmış en az 2 nüshalık hesap pusulaları kullanılması ve bir nüshanın istensin veya istenmesin müşteriye verilmesi zorunludur,

f) Hesap pusulası kullanan bütün müesseselerde; pusulalar, servis süresince masada bulundurulacak, masaya getirilen her madde getiriliş sırasına göre birim fiyatı ile birlikte müşterinin gözü önünde hemen yazılacaktır. Hesap pusulasının 2. nüshası müşteri istemeden kendisine verilecektir. Hesap pusulaları mutlaka soğuk damgalı olacaktır.

 

ALTINCI BÖLÜM

BELEDİYENİN RUHSATI VE DENETİMİNE TABİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SINIFLANDIRMA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER

ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER

MADDE 17- (1) Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerler genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulunacaktır.

b) Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır.

c) Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenecektir.

ç) Et ve balıkların muhafazası amacıyla işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap ve tezgâh ile soğuk hava deposu bulunacaktır.

d) Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesi ve bol akan suyu olan bir havuz bulunacaktır.

e) Satışa arz sırasında camekânlı teşhir dolapları kullanılacaktır.

 

BAKKAL, MARKET, ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ

MADDE 18- (1) Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayileri genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2 den büyük işyerlerinde danışma birimi bulunacaktır.

b) Tüm tezgâh ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır.

c) Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgâh bulunacaktır.

ç) Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgâhlarda satışa sunulacaktır.

d) Ekmekler ve unlu mamuller kapalı dolaplarda ve vitrinli tezgâhlarda satışa sunulacaktır.

e) Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır.

f) Hipermarket, grosmarket ve mega marketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı, çocuk emzirme yeri ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır.

g) Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır.

ğ) Mutfak uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir.

 

BİRİNCİ SINIF LOKANTALAR

MADDE 19- (1) Birinci sınıf lokantalar, genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulunacaktır.

b) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

c) Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

ç) Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır.

d) Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

e) Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

f) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır.

g) İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır.

ğ) Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.

h) Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz çelikten olacaktır. Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.

I) Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır. Ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.

i) Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

j) Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir.

k) Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır.

l) Mutfak, müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir.

m) Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

 

İKİNCİ SINIF LOKANTALAR

MADDE 20- (1) İkinci sınıf lokantalar, genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır.

b) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

c) Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.

ç) Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

d) Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.

e) Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.

f) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ SINIF LOKANTALAR

MADDE 21- (1) Üçüncü sınıf lokantalar, genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır.

b) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

c) Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.

ç) Havalandırma, en azından aspiratörle sağlanacaktır.

d) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

 

AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER

MADDE 22- (1) Ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler, genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır.

b) Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.

 

GEZİCİ PİLİÇ VE KÖFTE SATIŞ YERLERİ

MADDE 23- (1) Üçüncü sınıf lokantalar, genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhî müesseselerin, sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır.

b) Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır.

c) Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

ç) Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır.

d) Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır.

e) Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır.

f) Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır.

 

SU ÜRÜNLERİ SEYYAR SATIŞ ARAÇLARI

MADDE 24- (1) Su ürünleri seyyar satış araçları, genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Araç kendinden hareket edebilir veya çekilebilir karavan tipi, kapalı kasalı olacaktır.

b) Tezgahlar paslanmaz olacaktır.

c) Camekânlı ve soğutuculu satış ve sergi dolabı bulunacaktır.

ç) Soğutuculu ürün ve buz muhafaza dolabı bulunacaktır.

d) Kapasiteye uygun su deposu ve lavabo bulunacaktır.

e) Sıcak ve soğuk su tertibatlı musluklar ile el dezenfeksiyon sistemi bulunacaktır.

f) Kesim ve dilimleme ekipmanları paslanmaz olacaktır.

g) Parazit kontrol lambası bulunacaktır.

ğ) Elektrik ve aydınlatma sistemi için jeneratör bulunacaktır.

h) Dışarıdan elektrik çekebilme donanımı bulunacaktır.

ı)  Atık su toplama deposu bulunacaktır. Birinci sınıf kahvehaneler ve kır kahveleri

MADDE 25- (1) Birinci sınıf kahvehaneler ve kır kahveleri genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

b) İkisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulunacaktır.

c) En az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.

ç)  Masalar arasında, müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

d) Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve bankolu vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

e) Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

f) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplanacaktır.

g) Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

ğ) Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

h) Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.

 

İKİNCİ SINIF KAHVEHANELER VE KIR KAHVELERİ

MADDE 26- (1) İkinci sınıf kahvehaneler ve kır kahveleri genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

b) Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulunacaktır.

c) En az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.

ç) Masalar arasından müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

d) Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

e) Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

f) Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır.

g) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

ğ) Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

h) Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir.

 

ÜÇÜNCÜ SINIF KAHVEHANELER VE KIR KAHVELERİ

MADDE 27- (1)Üçüncü sınıf kahvehaneler ve kır kahveleri genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) İyi cins malzemeden yapılmış sandalye ve masa bulunacaktır.

b) Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulunacaktır.

c) En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır.

ç) Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

d) İşyerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.

e) Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunacaktır.

f) Ocağın bulunduğu yer cam ile salondan ayrı olacaktır.

 

OYUN YERLERİ

MADDE 28- (1) Oyun yerleri genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

b) Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

c) Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır.

ç) Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

d) Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır.

e) Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır.

f) Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır.

g) Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır.

 

ÇAY OCAĞI

MADDE 29- (1) Çay ocaklarında, işyerlerinde aranacak ortak hükümlerden (b), (c), (e) ve (f) numaralı şartlar aranır:

a) Bu işyerlerine masa ve sandalye konulamaz.

b) Mekânı uygunsa tabure konulabilir.

c) Çay ocaklarında mutfağın uygun olarak düzenlenmesi şartıyla tost ve sandviç verilebilir.

 

İNTERNET SALONU

MADDE 30- (1) İnternet salonları yerleri genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı bulunacaktır.

b) Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

c) Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

ç) Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

d) Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.

e) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

f) İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır.

g) İşyerinde mekanik ve elektronik oyun alet ve makineleri bulunamaz.

ğ) İşyerlerinde sürekli güncellenen filtre programı kullanılması zorunludur.

h) İnternet salonlarında her türlü televizyon yayını yasaktır.

 

BİRİNCİ SINIF PASTANELER

MADDE 31- (1) Birinci sınıf pastanelerde genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uyulmak zorundadır:

a) Ustalık belgesi bulunan en az iki personel bulunacaktır.

b) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

c) Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

ç) Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

d) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacaktır.

e) Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.

f) Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.

g) Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır.

ğ) Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

h) Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.

ı) Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

 

İKİNCİ SINIF PASTANELER

MADDE 32- (1) İkinci sınıf pastanelerde genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uyulmak zorundadır:

a) Ustalık belgesine sahip en az bir personel bulunacaktır.

b) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır.

c) Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır

ç) Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır.

d) Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.

e) Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.

f) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ SINIF PASTANELER

MADDE 33- (1) Üçüncü sınıf pastanelerde genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uyulmak zorundadır:

a) Ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulunacaktır.

b) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

c) Zemin seramik, mermer veya mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.

ç) Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.

d) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

 

BİRİNCİ SINIF GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU

MADDE 34- (1) Birinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonları genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda birinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır.

b) Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri madde ler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

c) Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

ç) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir,

yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır.

d) Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır.

e) Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır.

f) Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

g) Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

ğ) Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir.

h) Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır.

ı) Girişte boy aynası bulunacaktır.

i) Sanatçıların hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı sıcak su ve lavabolu soyunma odaları bulunacaktır.

j) Uygun bir yerde Amerikan bar bulunacaktır.

k) Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.

l) Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır.

 

İKİNCİ SINIF GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU

MADDE 35- (1) İkinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonları genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda ikinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır.

b) Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır.

c) Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır.

ç) Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

d) Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre bulunacaktır.

e) Girişte vestiyer bulunacaktır.

f) Havalandırma klima ile yapılacaktır.

g) Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer bulunacaktır.

ğ) Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır.

h) Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır.

 

BİRİNCİ SINIF TİYATRO, SİNEMA VE GÖSTERİ MERKEZİ

MADDE 36-(1) Birinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezleri genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) İlk koltuk sırasının perdeye uzaklığı en az yedi metre, her bir koltuk genişliği en az 50 cm, koltukların arka arkaya olan mesafesi en az 90 cm, sahneye paralel olan yollar en az bir metre ve sahneye dik olan yollar en az 150 cm olacaktır.

b) Salon ve balkon için ayrı ayrı her 400 koltuk için iki bay ve iki bayan olmak üzere en az dört tuvalet bulunacak, tuvalet sayısı kadar lavabo bulunacaktır.

c) Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok ise, bu bölümde en az bir bayan ve bay tuvaleti bulunacaktır.

ç) Salon, birinci, hususî ve balkon olarak üç bölüme ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin en az 90 cm genişliğinde dışarıya doğru açılan en az iki giriş ve çıkış kapısı bulunacaktır.

d) Çıkış ve acil çıkış kapıları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile belirlenecektir.

e) Şehir cereyanı kesildiğinde aydınlatma sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte jeneratör bulunacaktır.

f) Isıtma ve havalandırma merkezi sistem kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

g) Giriş holü zemini mozaik, üst tarafı dahil en az yağlı boya olacaktır.

ğ) Giriş ve çıkış kapıları ayrı olacak ve sinemanın kapasitesine göre artırılacaktır.

h) Bekleme salonunda yeteri kadar oturulacak yer bulunacaktır.

ı) Salonda bir büfe bulunacaktır.

i) Duvarlar ses geçirmez ve akustiği sağlayacak, giriş ve çıkışlar ise ses ve ışık geçirmeyecek şekilde olacaktır.

j) Koltuklar ortopedik, deri veya kumaştan iyi cins malzeme ile kaplı olacak ve ayrıca kol dayama yerleri bulunacaktır.

k) Loca mevcut ise bu kısımlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı bulunacaktır.

 

İKİNCİ SINIF TİYATRO, SİNEMA VE GÖSTERİ MERKEZİ

MADDE 37- (1) İkinci sınıf tiyatro, sinema ve gösteri merkezleri genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış olacaktır. b) Makine dairesi;

-Projesine uygun tamamen kâgir olacak, makinistin herhangi bir tehlike anında burayı terk etmesi için ikinci bir kapısı bulunacaktır.

-Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makine dairesinin kapı ve pencerelerinin dış tarafından 50 cm genişliğinde sağlı sollu saçtan bir markiz bulunacaktır.

-Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırmasına yeterli nitelikte olacaktır.

c) Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır.

ç) 49 Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

 

AÇIK HAVA SİNEMASI

MADDE 38- (1) Açık hava sinemaları genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Etrafının duvarla ya da başka malzeme ile çevrilmesi halinde, buralarda göz estetiğini bozmayacak malzeme kullanılacaktır.

b) Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olacaktır.

c) Sahne, bahçenin her tarafından gözükecek şekilde düzenlenecektir.

ç) Bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

d) Büfe ve çay ocağı bulunacaktır.

e) Yedek jeneratör bulunacaktır.

 

DÜĞÜN SALONU

MADDE 39- (1) Düğün salonları genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Giriş ve çıkış kapıları ayrı ayrı olmak üzere en az ikişer adet olacaktır.

b) Yangın çıkış kapısı dışa açılır ve çift kanatlı olacaktır.

c) Salondan ayrı uygun bir yerde bay ve bayanlara ait ayrı ayrı, aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır.

ç) Girişte bankolu vestiyer ve boy aynası olacaktır.

d) Isıtma kalorifer veya klima sistemiyle olacaktır.

e) Havalandırma klima ile yapılacaktır.

f) Salonda orkestra yeri ile oyun pisti olacaktır.

g) Çalışanlar, sanatçılar ve gelin ile damat için soyunup giyinmeye elverişli ayrı ayrı odalar bulunacaktır.

ğ) Servis odası bulunacaktır.

h) Salonun dışında işçilerin soyunma dolapları bulunacaktır.

ı)  Zeminler kolay temizlenebilir özellikte olacaktır.

i) Mutfak, salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır.

 

SİRKLER VE LUNAPARKLAR

MADDE 40- (1) Sirkler ve lunaparklar genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Sirk ve lunaparkta bulunan oyun ve eğlence makinelerinin kontrol ve bakımından sorumlu olmak üzere, teknik bilgi ve yeterliğe sahip en az bir mühendis ve bir teknisyen bulunacaktır.

b) Hareket eden makine ve oyun araçlarında emniyet kemeri bulundurulacaktır.

c) Can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler alınacaktır.

ç) Elektrik kesilmesinde otomatik devreye girecek yeterli kapasiteye sahip jeneratör bulunacaktır.

d) Bay ve bayanlar için ayrı, sıvı sabunlu, yeter sayıda tuvalet ve aynalı lavabo bulunacaktır.

e) Zemin toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır.

f) Bilgi ve zekâ geliştirici, yetenek ve maharete dayanan oyunlar dışında kumar ve benzeri şans oyunları oynatılmayacaktır.

g) Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte olacaktır.

ğ) Sirk ve lunaparklarda bulunan işyeri niteliğindeki yerler benzer işyerlerinde aranan şartları taşıyacaktır.

 

BİRİNCİ SINIF OTEL

MADDE 41- (1) Birinci sınıf oteller genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Isıtma, soğutma ve havalandırma, odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

b) Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır.

c) Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır.

ç) Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, mermer veya lambri olacaktır.

d) Işıklandırma abajur, kristal, avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile yapılacaktır.

e) Bankolu bir müracaat yeri, telefon santrali ve vestiyer bulunacaktır.

f) Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır.

g) Otel santraline bağlı olmayan kabinli bir telefon bulunacaktır.

ğ) Bekleme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

h) Bekleme salonunda ve odalarda uydu yayını yapan televizyon sistemi bulunacaktır.

ı) Dinlenme salonları;

-Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu bulunacaktır.

-Işıklandırma kristal avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile sağlanacaktır.

-Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır.

-Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır.

-Salonlardan birinde orkestra yeri televizyon ve bar bulunacaktır.

-Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır.

i) Otel, zemin hariç üç kattan fazla ise asansör bulunacaktır.

j) Katlarda servis odaları bulunacaktır.

k) Katlarda her 20 odaya en az 1 adet olmak üzere, bay ve bayanlara ait aynalı, fayanslı, lavabolu, sıvı sabunlu ayrı alaturka tuvaletler bulunacaktır.

l) Odalar;

-Banyolu ve tuvaletli olacaktır.

-Odaların % 20’si daire şeklinde olacaktır.

-Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, abajurlu okuma lambası, santral ile bağlantılı telefon bulunacaktır.

-Tercihen gömme gardırop, şifonyer, bavul masası, tuvalet, boy aynası, koltuk ve sehpalar bulunacaktır.

-Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins keten veya benzeri, yorganlar yarım kuş tüyü, yastıklar biri kuş tüyü olmak üzere iki adet olacak ve iyi cins battaniyeler bulunacaktır

-Süit odalar; yatak, oturma odası, banyo olmak üzere en az üç kısım olacaktır.

-Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir radyo ve televizyon bulunacaktır.

m) Banyolar;

-Küvet gömme olacaktır.

-Alafranga tuvaletli, aynalı, fayanslı, lavabolu, havalandırma tesisatlı olacaktır.

-Duşlu odalarda havalandırma, merkezi sistem veya klima ile sağlanacaktır.

n) Tuvaletlerin zemin ve duvarları kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan birinci kalite mermer, seramik ve benzeri malzemeden olacaktır.

o) Birinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.

ö) Birinci sınıf niteliğinde bay ve bayan berber salonu, manikürcü, sağlık ve fen koşullarına uygun çamaşırhanesi ve ütü yeri bulunacaktır.

p) Malzemelerin girmesi için ayrı bir servis kapısı, otoparkı olacaktır.

r) En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır.

 

İKİNCİ SINIF OTEL

MADDE 42-(1) İkinci sınıf oteller genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Isıtma odalar dahil kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

b) Bütün odalarda sürekli sıcak su bulunacaktır.

c) Zemin ahşap parke, seramik veya mermer gibi malzeme ile kaplanacaktır.

ç) Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva veya lambri olacaktır.

d) Bankolu bir müracaat yeri, telefon santralı ve vestiyer bulunacaktır.

e) Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı olacaktır.

f) Dinlenme salonu,

-En az bir dinlenme salonu bulunacaktır.

-Mobilya iyi cins malzemeden olacaktır.

-Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler olacaktır.

-Salonda orkestra yeri ve uydu yayını alan televizyon bulunacaktır.

-Masa ve sehpalarda cam, porselen veya seramik tablalar olacaktır.

-Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

-Klimalı soğutma sistemi olacaktır.

g) Odalar;

-En az yarısı banyolu ve tuvaletli olacaktır.

-En az % 10’u daire olacaktır.

-Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, santrale bağlı telefon olacaktır.

-Gardırop, şifoniyer, ayna, koltuk ve sehpalar bulunacaktır.

-Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır.

-Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir radyo ve televizyon olacaktır.

-Dairelerde, yatak odası, banyo ve tuvalet olacaktır.

ğ) Katlarda yeteri kadar banyo ve tuvalet bulunacaktır.

h) Tuvalet ve banyolar kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplı olacaktır.

ı) Yemek verilmesi halinde, ikinci sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.

i) Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla iki adet olacaktır.

j) Tuvaleti olmayan odalarda aynalı lavabo bulunacaktır.

k) En az 150 cm genişliğinde yangın merdiveni bulunacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ SINIF OTEL VE PANSİYON

MADDE 43-(1) Üçüncü sınıf otel ve pansiyonlar genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Isıtma odalar dahil kalorifer veya soba ile yapılacaktır.

b) Zemin en az mozaik gibi malzeme ile kaplanacaktır.

c) Giriş ve salonlarda duvarlar alçı sıva, plastik veya yağlı boya ile kaplı olacaktır.

ç) Müracaat yeri ve vestiyer bulunacaktır.

d) Dinlenme salonunda yeterli sayıda masa, sandalye ve televizyon bulunacaktır.

e) Dinlenme salonlarındaki koltuk, sehpa ve benzeri eşya iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır.

f) Odalarda;

-En az % 20’si banyolu ve tuvaletli olacaktır.

-Gardırop, ayna, sandalye ve sehpa bulunacaktır.3) Yatak ortopedik, yatak takımları iyi cins olacaktır.

g) Katlarda her 10 yatağa bir banyo ve tuvalet bulunacaktır.

ğ) Tuvalet ve banyolar kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır.

h) Yemek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı bulunacaktır.

ı) Odalarda yatak sayısı her beş metrekareye bir olmak üzere en fazla üç adet olacaktır.

 

GÜZELLİK SALONLARI

MADDE 44- (1) Güzellik salonları genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpen, sunta lam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde havalandırma ve aydınlatma yeterli olacak şekilde sağlanacaktır.

b) Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

c) Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

ç) İçerisinde işlemlerin gerçekleştirileceği cilt (yüz ve boyun) bakım birimi, epilasyon/depilasyon birimi, vücut bakım birimi, el ve ayak bakım birimi, bronzlaştırma birimi ile makyaj biriminden en az birinin bulunması zorunlu olmakla birlikte isteğe bağlı olarak kuaför birimi de bulundurulabilecektir. İçerisine yatak konulacak birim 6 m²’den küçük olmayacak ve birimlerin özelliğine göre mekanlar, müstakil ya da ortak mekan halinde düzenlenecektir.

d) Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içerisinde sekretarya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteynır veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için kimyasal dezenfektanlar veya ısılı sterilizatörler veya UV sterilizatörlerin bulunduğu bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.

e) Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, güzellik salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır.

f) Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

g) Devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda duş bulunacaktır, peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

ğ) Görevli personel, hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giyecektir.

h) Güzellik salonunda, faaliyet gösterilen süre boyunca, güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip kişi olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.

- Güzellik salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerinde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek.

- Güzellik salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak.

- Güzellik salonu adına ilgili belgeleri onaylamak.

- Güzellik salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak.

- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak.

- Güzellik salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.

- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak.

ı) Güzellik salonlarına alınan epilasyon ve depilasyon amaçlı cihazlar ile bu cihazların taşıdığı teknik özellikler yıllık olarak her yılın Aralık ayı sonu itibarıyla; yeni cihaz alınması durumunda ise on işgünü içinde, sorumlu müdür tarafından yetkili idareye ve valilik aracılığıyla il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Güzellik salonlarında yetkili idarelerce yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisi de yer alır.

i) Güzellik uzmanları, yetkili oldukları uygulamalardan ve bu uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumlu müdür ile birlikte sorumludur.

j) Güzellik uzmanının yapabileceği işlemler şunlardır:

- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde:

- - Kozmetik preparatlarla ve cihazlarla yapılan her türlü cilt temizliği uygulaması.

- - Cildin her türlü bakımlarının yapılması.

- - Cilde çeşitli ürünlerin yedirilmesi suretiyle yapılan iontoforez uygulamaları.

- - Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları.

- - Makyaj uygulamaları.

- - Kozmetik amaçlı çizimle yapılan kaş şekillendirmeleri.

- - Protez kirpik ile ilgili uygulamalar.

- - Cilt tipine uygun ürün önerilmesi.

- - Myo lifting ve pasif jimnastik uygulaması.

- - Vakum uygulamaları.

- - Refleksofizyolojik uygulamalar.

- - Sıcak ve soğuk uygulamalar.

- Epilasyon/depilasyon biriminde:

- - Lazer epilasyon ve iğneli epilasyon dışındaki yöntemlerle epilasyon ve depilasyon işlemleri (Foto epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu Bakanlığın yetkilendirdiği okul veya kurslardan transkriptli foto epilasyon diploması veya kurs bitirme belgesine sahip olacaktır. Bu diploma ve belgelerin yurtdışından alınmış olması halinde bunların ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.)

- - Ağda uygulaması.

- El ve ayak bakım biriminde:

- - Kozmetik preparatlar ve cihazlarla el ve ayak cildinin her türlü bakımının yapılması.

- - Manikür ve pedikür işlemleri.

- -Protez tırnak uygulamaları.

- - Tırnak süsleme.

- Vücut bakım biriminde:

- - Vücutta çeşitli cihazlarla yapılan selülit giderici uygulamalar.

- - El ve alet ile lenf drenaj uygulaması.

- - Lifting uygulaması.

- - Elektrik akım sistemleri ile bakım.

- - Oksijen ve ozon ile bakım.

- - Vakum ve basınçla bakım.

- - Isı veren cihazlarla bakım.

- - SPA bakımları.

- - Birimde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları.

- Bronzlaştırma biriminde

- - Bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları.

- Makyaj biriminde:

- - Artistik ve plastik makyaj uygulaması.

- - İleri makyaj uygulamaları.

- - Kaş ve kirpik şekillendirme.

- - Protez kirpik uygulaması.

k) Birimlerde bulundurulması gerekli asgari araç, gereç ve ekipmanlar şunlardır:

- Cilt (yüz ve boyun) bakım biriminde:

- - Cilt bakım cihazı (Frimatör veya yüksek frekans veya vakum sprey veya iontoforez veya galvenik veya faradik akım ile kas stimülasyonu veya ultrason veya soft laser veya infraruj).

- - Vapozon (buhar/ozon cihazı).

- - Işıklı büyüteç.

- - Güzellik uzmanının kullanacağı maske ve önlük.

- - Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

- - Kozmetik uygulamalarda kullanılan ürünler.

- - Ürün ve malzeme dolabı.

- - Lifting cihazları (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar ve/veya soft laser, infraruj, ultrason ve/veya vibrasyon cihazları ve/veya vakum cihazları).

- - Cilt bakım uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Maske kabı, maske fırçası, tek kullanımlık spatula, el aynası, pamuk, sünger, cilt temizleme bezleri, saç için bant veya bone, havlu ve benzeri).

- Epilasyon/depilasyon biriminde:

- - Epilasyon cihazı (Termoliz Sistem ve Elektroliz Sistemleri kapsayan Blend Sistem).

- - Işıklı büyüteç.

- - Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

- - Soyunma dolabı.

- - Yüzeysel cilt dezenfektanları.

- - Epilasyon ve depilasyon uygulamalarına yönelik sarf malzemeleri.

- - Kozmetik ürünler.

- - Depilasyon cihazları.

- - Epilasyon/depilasyon uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Cımbız, makas, eldiven, maske ve benzeri).

- El ve ayak bakım biriminde:

- - Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

- - Pamuk, sünger veya cilt temizleme bezleri.

- - El ayak bakımı için kullanılan ürünler.

- - Manikür ve pedikür uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları.

- Vücut bakım biriminde:

- - Elektro stimulasyon cihazı (Değişik akımlarla kas stimülasyonu yapan cihazlar ve pasif jimnastik cihazları).

- - Pressoterapi cihazı.

- - Derin ısı cihazı.

- - Ultrason cihazı.

- - Vakum cihazı.

- - İnfraruj cihazı.

- - Termostimulasyon cihazı.

- - Masaj cihazı (Vibrasyonlu cihazlar veya elektrikle çalışan vuruş yapan cihazlar veya manuel kullanılan ekipmanlar ve cihazlar).

- - Lifting cihazı (Galvanik veya faradik akım uygulayan cihazlar veya soft laser, infraruj, ultrason veya vibrasyon cihazları veya vakum cihazları).

- - Lifting ürünleri.

- - Sauna çeşitleri veya buhar odaları veya basınçlı duşlar.

- - Yüzeysel ısı veren cihaz ve ekipmanlar.

- - Hidroterapi küveti ve ekipmanları.

- - Buhar veya ozon veya aromaterapi yapan cihaz ve ekipmanlar.

- - Vücut bakımı için kullanılan ürünler (Çeşitli yosunlar veya killer veya çamurlar veya parafin ve türevleri veya vücut bakım maskeleri veya bitkisel bakım ürünleri veya aromaterapi veya gemoterapi ürünleri).

- - Uygulama yatağı/koltuğu ve uygulayıcı taburesi.

- - Soyunma dolabı.

- - Uzunluk ve çevre ölçer.

- - Tartı aleti.

- - Duş kabini.

- Bronzlaştırma biriminde:

- - Solaryum cihazları.

- - Kişisel koruyucu gözlükler.

- - Cihazların temizliği için dezenfektanlar.

- - Soyunma dolabı.

- Makyaj birimi:

- - Renkli kozmetikler.

- - Aplikatörler.

- - Takma kirpik.

- - Çizim kalemi.

- - Sterilizasyon için sıvı malzeme.

- - Makyaj uygulamalarına yönelik çeşitli el aparatları (Ayna, fırça, makas, cımbız, eldiven, maske ve benzeri).

l) Güzellik salonlarında yapılacak işlemlerde güzellik uzmanının sorumluluğu altında çalışacak personel 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar ya da kurslardan alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut meslek odalarından dalında alınan kalfalık belgesine veyahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.

Güzellik salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

- Güzellik salonlarının tanıtıcı reklam, tabela ve basılı belgelerinde güzellik merkezini çağrıştıracak ifadeler kullanılamaz ve açıkça “güzellik salonu” ifadesi kullanılır.

- Güzellik salonlarında, kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklâm faaliyetinde bulunulamaz.

- Güzellik salonlarının reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetlerinde lazer epilasyon, lazer veya IPL ile akne, cilt yenileme, vasküler damar tedavisi, pigmentli lezyon tedavisi yapılır biçiminde tanımlar kullanılamaz.

- Güzellik salonunda tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.

- Güzellik salonlarında deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.

- Solaryum biriminde, bronzlaştırıcı solaryum uygulamaları dışındaki işlemler uygulanamaz.

- Güzellik salonlarında, cilt bakım birimi ile vücut bakım biriminde gerçekleştirilen işlemlerin gerektirdiği masaj uygulamaları hariç masaj yapılamaz.

- Güzellik salonlarında cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik yüzeysel olarak % 30’luk oranın üzerinde alfa hidroksi asitler ve türevlerinin kullanımı suretiyle kimyasal ve bitkisel peeling uygulamaları ile cildin bakımı ve desteklenmesine yönelik mekanik peeling uygulamaları yapılamaz.

- Güzellik salonlarında yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz.

 

MASAJ SALONLARI       

MADDE 45- (1) Masaj salonları genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Salonun zemini düz, pürüzsüz, dezenfeksiyona uygun ve kolayca temizlenebilir özellikte döşenmiş olacaktır. Birim ve bölümler faaliyet alanlarının özelliğine göre beton, alçıpen, sunta lam ve benzeri malzemelerle yapılmış bölmeler ile birbirinden ayrılacak, tüm birimlerde yeterli havalandırma ve aydınlatma sağlanacaktır.

b) Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

c) Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır.

ç) Kişilerin kullanımına uygun şekilde döşenmiş, kişinin karşılandığı ve yapılacak uygulama ve işlemlere kadar beklediği, içinde sekretarya bölümünün yer aldığı en az 15 m² büyüklüğünde bir bekleme salonu; içinde masaj yapılacak 6 m2 den küçük olmamak üzere hazırlanmış masaj masası bulunan uygulama odası; kıyafetlerin değiştirilebileceği soyunma odası; masajdan sonra dinlenmek için kullanılmak üzere dinlenme odası; sadece personelin kullanımı ve ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmış personel odası; kişilerin kullanım alanlarından izole edilmiş ve atıklar için kapalı bir konteyner veya kabinin bulunduğu bir atık toplama birimi; uygulanacak işlemlerde kullanılan malzemelerin sterilizasyonunu sağlamak için bir sterilizasyon birimi bulunacaktır.

d) Masaj salonunda; uygulanacak masaj tekniğine uygun masaj masası, destek minderleri, tabure, masaj uygulamalarında kullanılacak tekstil ürünleri, terlik, masaj kremi, masaj yağı, pudra, losyon gibi diğer tür ürünler bulunacaktır.

e) Çalışan personelin ustalık veya kalfalık belgeleri, masaj salonunun çalışma izniyle ilgili belgeler ve ilgili esnaf odasından onaylı ücret tarifesi bekleme salonunun görünür bir yerine asılacaktır. Ayrıca her birimin girişinde birimin adının yazılı olduğu bir tabela bulunacaktır.

f) Uygulama odalarının her birinde devamlı akar şekilde sıcak su tertibatı, duş kabini, tuvalet ve saç kurutma makinesi bulunacaktır.

g) Bay ve bayanlar için sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu ve peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

ğ) Görevli personel, hizmetlerine uygun beyaz önlük veya üniforma giyecektir.

h) Masaj salonunda bir sorumlu müdür bulunacaktır. Sorumlu müdür; Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında ilgili alanda ustalık belgesine veya bu konuda ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır. Sorumlu müdür, sadece bir salonda sorumlu müdürlük görevini üstlenebilecek ve sorumlu müdürlük yaptığı kuruluşta aynı zamanda mesleğini de icra edebilecektir. Sorumlu müdür hem idari hem de uygulanan işlemlerden uygulayıcılarla birlikte sorumlu olacaktır. Sorumlu müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Açılış ve faaliyetler ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.

- İşleyişte tanımlanmış alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak.

- Masaj salonunun faaliyetlerinde, fiziki alt yapı, personel, cihaz ve malzemelerde meydana gelen tüm değişiklikleri zamanında, ruhsatlandırmaya yetkili makama bildirmek.

- Masaj salonunda, çalışma saatleri içerisinde hizmetlerin düzenli ve sürekli olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla gerekli iç denetimleri yapmak.

- Masaj salonu adına ilgili belgeleri onaylamak.

- Masaj salonunda yapılacak denetimler sırasında yetkililere gerekli bilgi ve belgeleri vermek ve denetime yardımcı olmak.

- Uygulanan işlemler sırasında oluşan tıbbî atıkların usulüne uygun şekilde imha edilmesini sağlamak.

- Masaj salonunda bulunan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunun yapılmasını sağlamak.

- Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik muayenelerini yaptırmak.

ı) Sorumlu müdür, salonda gerçekleştirilen uygulamalar sonucu oluşabilecek komplikasyonlardan sorumludur.

k) Masaj salonlarında, tedavi amaçlı masaj teknikleri uygulanamayacaktır. Sorumlu müdürün sorumluluğunda masaj tekniklerini uygulayacak personel ilgili alanda 3308 sayılı Kanunun 16. madde sine göre alınmış kalfalık belgesine veya Milli Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatına göre açılmış okullar, kurumlar veya kurslardan 520 saatlik genel masaj eğitimi sonunda alınmış diploma veya kurs bitirme belgesine yahut yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olacaktır.

l) Masaj salonlarında yasak olan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

- Kullanılan makine veya ürün ile ilgili kanıtlanmış etkilerinin dışında etki vadeden, tüketiciyi yanıltıcı reklam faaliyetinde bulunulamaz.

- Yetkili kurumlar tarafından üretim izni verilen veya bu kurumlardan alınan izinle ithal edilmiş olan ürünler dışında ürün bulundurulamaz, kullanılamaz veya satılamaz.

- Tıp fakültesi mezunu olan biri çalışsa bile mezoterapi, akupunktur, lipoelektro gibi her türlü invazif girişimler ile tabip yetkisinde olan tıbbi işlemler yapılamaz. Beşeri tıbbi ürün tavsiye edilemez ve hastalıkların tedavisine ilişkin tavsiyelerde bulunamaz.

- Deriye veya deri altına enjeksiyonla müdahalede bulunmayı gerektiren işlemler yapılamaz.

- On sekiz yaş altındakiler çalıştırılamaz ve bu yaşın altında bulunan kişilere hizmet verilemez.

 

HAMAM, SAUNA VE BENZERİ YERLER

MADDE 46- (1) Hamam ve saunalar genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

a) Hamamlar

- Hamam soyunma, yıkanma ve dinlenme yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.

- Çalışanların saç, sakal ve tırnakları kesilmiş ve temizlenmiş olacak, hastalıklarının bulunmadığına ilişkin sağlık raporu bulunacaktır. Bu raporlar altı ayda bir yenilenecektir.

- Müşteriler için kullanılan havlu ve benzeri takımlar ayrı olacak ve her kullanımdan sonra yıkanacak ve dezenfekte edilecektir.

- Kese, lif, sünger gibi müşteri temizliğinde kullanılacak malzemeler sıhhî şartları haiz olacak ve her kullanımdan sonra usulünce temizlenecektir.

b) Saunalar

- En az beş adet soyunma kabini bulunacaktır. Yıkanma yerlerinden başka en az iki adet soğuk ve sıcak duş yeri bulunacaktır.

- Sauna odası en az 9 m3 olacaktır. Sauna odasının etrafı fırınlanmış gürgen ağacı ile kaplı olacak ve kademeli oturma yerleri bulunacaktır.

- Sağlık ve hijyen yönünden saunaya girmesinde sakınca bulunan kişilere yönelik uyarıcı levhalar konulacaktır.

- İç sıcaklığı gösteren termometreler bulundurulacaktır.

Hamam ve saunalar yetkili idareler tarafından özelliklerine ve sunduğu hizmet durumuna göre birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf olarak sınıflandırılabilir.

 

BERBER VE KUAFÖRLER             

MADDE 47- (1)Berber ve kuaförlerde genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uyulmak zorundadır:

BİRİNCİ SINIF BERBER VE KUAFÖR SALONU   

a) Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.

b) Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacaktır.

c) İşyeri, bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşacak, vestiyer ve yeteri kadar misafir koltuğu bulunacaktır.

ç) Salonun zemini seramik, mermer veya ahşap parke gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplı olacaktır.

d) Isıtma, soğutma ve havalandırma klima veya kaloriferle olacaktır.

e) Zemin ve duvarları seramik, mermer ve benzeri madde lerle kaplı en az bir adet lavabolu tuvalet bulunacaktır.

f) Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.

g) Kullanılan tıraş malzemelerinden metal ve plastik olanlarının temizleneceği sterilizatör ve otoklav bulunacaktır.

ğ) Her bir müşteri için ayrı ayrı, yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır.

h) Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır.

ı) Müşterilerin randevuyla kabul edilebileceği sistem kurulacaktır.

i) Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.

 

İKİNCİ SINIF KUAFÖR VE BERBER SALONU     

a) Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.

b) Çalışma masaları tek tip, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir mermer veya camdan olacaktır.

c) Çalışma masalarının bulunduğu duvar kısmı 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya mermer kaplı olacaktır.

ç) Salonun zemini seramik, mermer veya mozaik gibi temizlenebilir, yıkanabilir madde ile kaplı olacaktır.

d) Havalandırma aspiratörle yapılacaktır. Isıtma yeterli seviyede olacaktır.

e) Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.

f) Her bir müşteri için ayrı ayrı yıkanmış havlu ve örtü kullanılacaktır.

g) Şehir şebekesine bağlı sıcak ve soğuk su bulunacaktır.

ğ) Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.

 

ÜÇÜNCÜ SINIF KUAFÖR VE BERBER SALONU 

a) Çalışanlar ustalık ve kalfalık belgesine veya çıraklık sözleşmesine sahip olacaktır.

b) Çalışanlar işyerince belirlenen elbiseyi giyecektir.

c) Şehir şebekesine bağlı akar sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacak veya musluklu yeterli deposu bulunacaktır.

ç) Pencereler dışarıdan içerinin görünmesini engelleyecek şekilde dizayn edilecektir.

d) Zemini su geçirmez madde ile kaplı olacak ve ızgaralı sifon bulunacaktır.

e) Duvarlar su geçmez madde veya yağlı boya olacaktır.

f) Çalışma masaları mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplı olacaktır8) Isıtma yeterli seviyede olacaktır.

g) Askılık bulunacaktır.

 

TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ

MADDE 48- (1) Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklar ve oto galerileri genel, ortak ve özel hükümlere ilave olarak aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:

TAKSİ DURAKLARI

a) En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır.

b) İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır.

c) Park alanın tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir.

ç) Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir.

d) Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır.

e) Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır.

f) Taksilerde şoförle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır.

g) Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir. 

 

KAPALI OTOPARKLAR

a) Kullanış amacına uygun yapı kullanma izni belgesi olacaktır.

b) Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir.

c) Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.

ç) Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir.

d) Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır.

e) Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır.

f) Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir.

g) Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır.

ğ) Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır.

h) Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır.

 

AÇIK OTOPARKLAR

a) Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat alınacaktır.

b) Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden yapılacak olup, en az 9 m 3 hacme sahip olacaktır.

c) İşyeri kapı numarası alınmış olacaktır.

ç) Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olacaktır.

d) Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır.

e) Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır.

f) Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark açılamaz.

g) Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez.

 

OTO GALERİLERİ

a) Oto galerilerinin kapalı kısmında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulamaz.

b) Oto galerileri malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

CEZA HÜKÜMLERİ

MADDE 49- (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara uyulup uyulmadığının denetimini belediye zabıtaları yapar.

a) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırılığın tespiti halinde ilgilileri hakkında 03.07.2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesindeki Emre Aykırı davranışa istinaden işlem yapılır.

b) Yazılı uyarı ve para cezalarına rağmen emre aykırı davranışın devam etmesi halinde 15 güne kadar ticaret ve sanat icrasından men cezası uygulanır. Kapatma cezaları 4 güne kadar Belediye Başkanı veya yetkilendirdiği Başkan Yardımcısı veya müdür tarafından uygulanır. 4 günden fazla ticaret ve sanat icrasından men cezası Belediye Encümeni kararıyla uygulanır.

c) Kendilerine tahsis edilen yerin bir kısmını veya tamamını başkalarına kiralayan devreden, amacı dışında kullananın Belediyece tahsis hakkı iptal edilir ve ilgilisi hakkında cezai işlem uygulanır.

MADDE 50- (1) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;

a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,

b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,

- İşyerleri ilgililerince, belediyece tayin edilmiş açma kapama saatlerini gösteren en az 20x30 ebatlarında bir levha, müşterilerin dışarıdan görebilecekleri bir yere asılacaktır. Müessese sahipleri ve işçiler, işleri tedvir ve temizlik maksadıyla kapama saatinden itibaren kapıları kapamak ve kapalı tabelasını asmak suretiyle müessesede kalabilirler.

- Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları ve benzeri yerler, sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması halinde bu yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır ve bu işyerlerinin açma kapama saatlerine riayet etmemeleri halinde 04.07.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 24/11/2004 tarihli ve 5259 Sayılı Kanun ile değişik 6. maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

c) Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçükleri çalıştıran,

d) Bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesine müsaade eden,

e) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,

- İş yerlerinin işletmecilerine 04.07.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesinde belirtilen idarî para cezası verilir. Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

- Bu madde de öngörülen idarî para cezaları belediye encümeni tarafından verilir.

- Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 19.02.1959 tarihli ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. 2577 Sayılı İdari Yargılama usulü kanununa istinaden tebliğ edilen cezalara tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurularak itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 28.07.1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

- Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

MADDE 51- (1) Mal ve hizmet sunan her türlü işyerinde, işletmenin iştigal ettiği iş ile ilgili hizmet, ürün ve mamullerin fiyat tarifelerinin müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri yerde asılı olması mecburidir.

(2) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden işyeri ilgilileri hakkında 07.11.2013 tarihli ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 12. maddesine istinaden, yine aynı Kanun’un 54. maddesinde zikredilen cezai işlemin uygulanabilmesi için belediye zabıtaları bir tutanak tutarlar ve karar alınmak üzere bu tutanağı o yerin en büyük mülki amirine gönderirler.

MADDE 52- (1) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcılar faaliyetten men edilir, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddeleri ilgili birim amirinin onayı ile gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar ise yine ilgili birim amirinin onayı ile yoksullara verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tebligata İlişkin Hükümler

MADDE 53- (1) İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamayan ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği gelişmemiş 15 yaşından küçüklere ve davranış yeteneği önemli derecede azalmış akıl hastalığına maruz kişilere bu yönetmelikte belirtilen cezai müeyyideler uygulanmaz, ancak işyerlerinde bu gibi insanları çalıştıranlar hakkında bu kişilerin işlediği suçlardan dolayı müeyyide işyeri ilgilisine uygulanır.

 

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE

MADDE 54- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili özel mevzuatta yer alan hükümler aynen uygulanır.

 

ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK     

MADDE 55- (1) Bu yönetmelik hükümlerinden ilgili özel mevzuat hükümlerine aykırılıkları görülenler uygulanmaz.

SORUMLULUK   

MADDE 56- (1) Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında İstanbul Sarıyer Belediyesinin sorumluluğunda olan, İstanbul Sarıyer Belediyesi tarafından yapılan, işletilen, ruhsatlandırılan işyerleri ve bakım ve onarımından sorumlu olduğu yerler ve diğer mevzuat ile sorumluluğuna verilen alanlar ile sınırlıdır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK

Uygulamaya İlişkin Hususlar

MADDE 57- (1) Cezai müeyyidenin uygulanmasında şu hususlara dikkat edilir:

a) Kişi hakkında uygulanan tespit tutanakları her ne surette olursa olsun bir suret ilgilisine verilmek üzere tebliğ edilir. İlgilisi kararı tebellüğden imtina ederse 19.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Tespit Tutanakları mahallinde ve görgü sonucu tanzim edilir.

c) Tespit Tutanaklarında madde numarası ve karşılığı kendi hanelerine açıkça yazılır.

ç) Bu yönetmelikte belirlenen kuralların ihlalinin ticari faaliyet çerçevesinde olması halinde, suçu işleyenin durumu dikkate alınarak işlem yapılır.

d) Tespit Tutanakları en geç iki gün içinde Belediye Encümenine sevk edilir.

e) Resmi bayram, genel tatil ve benzeri durumlarda mesainin başlangıç günü dikkate alınır.

MADDE 58- (1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallara aykırı hareket edilmesi halinde;

a) Kurallara aykırı hareket edildiğine memurun bizzat şahit olduğunda,

b) Alınan yazılı ya da sözlü bir şikayette olay mahalline varıldığında memur tarafından kural ihlalinin görülmesi ve bu ihlali gerçekleştirenin bizzat tespiti veya civardaki kişilerin yazılı şahitliği ile,

c) Kural ihlalinin delilinin olay mahallinde bulunması ancak ilgilisinin tesbit edilmesine rağmen kişiye ulaşılamaması durumunda yapılacak araştırma sonucunda ilgilisi bulunduğunda,

ç) Kural ihlalinin, başka bir resmi kurum tarafından, ihlali gerçekleştirenin, varsa delilleri ile birlikte, kimlik bilgileri ve açık adresi bildirildiğinde, belediye zabıtaları tarafından cezai müeyyide uygulanır.

 

YÜRÜRLÜĞE İLİŞKİN HUSUSLAR

MADDE 59- (1) Bu yönetmelik Sarıyer Belediye Meclisince kabul edilmesi ve mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

MADDE 60- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Sarıyer Belediye Başkanı yürütür.