SARIYER BELEDİYESİ
İletişim   Sarıyer TV
Sarıyer Belediyesi
contetns
K.V.K.K. kısa bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sarıyer Belediye Başkanlığı (“Sarıyer Belediyesi”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

b) Toplanan Kişisel Veriler

Sarıyer Belediyesi aşağıda belirtilen metotlarla ziyaretçilerden belediye ziyaretleri sırasında güvenlik kameraları ile görüntü kaydı alınmakta, taleplerinizin karşılanması adına kimlik, iletişim, finans, hukuki işlem, sağlık kategorileri altında kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşbu Bilgilendirme ile kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca belediye hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve www.sariyer.bel.tr  internet sitesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi güvenlik kameraları ve sizin tarafınızdan iletilecek belgeler aracılığıyla toplanacak ve işlenecektir. Kişisel verileriniz, Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, Kurumumuzun hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması, Açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, Pınar Mah., Günyüzü Sk. No:2, 34460 Sarıyer/İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@sariyuer.bel.tr e-posta adresine veya sariyerbel.yaziisleri@hs01.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta adresine yapabilirsiniz.