Mustafa Kemal Atatürk

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü Hakkında

Sarıyer Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesi ile  22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile Sarıyer Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 2007/27 numaralı kararı  gereğince kurulmuştur.

 Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bu yönetmelik de belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler:  

Müdürün Görev ,Yetki ve Sorumlulukları 

1-) Bu yönetmelikte ve belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

2-) Tüm dava,icra takibi ve diğer işlemlerin dağıtımını gerçekleştirmek,

3-) Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

4-) Müdürlükte görev yapan memurların sicillerini düzenlemek

5-) Harcama yetkilisi olarak ödeme emri talimatı vermek,

6-) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek,

7-) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak,
 
8-) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek,
 
9-) Müdür’lüğün faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak,faaliyet planına göre bütçesini Hesap İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak ve amirine vermek
 
10-) Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapmak.

 

Avukatların Görev ve Sorumlulukları  

1- Kendilerine tevdi edilen dava ve icra dosyalarının gerektirdiği tüm işlemleri sonuçlandırıncaya kadar yapmak,

2) Davaların duruşma ve keşiflerinde hazır bulunmak,

3) Davaların her aşamasında müdüriyet makamına bilgi vermek,

4)) Müdüriyet Makamınca istenen konularda araştırma yapmak ve sonucu hakkında bilgi vermek,

5)Müdür tarafından gerek görülmesi veyahut Müdürün izinli ve raporlu olduğu durumlarda görüş bildirmek

6)Müdüriyet Makamınca mer’i mevzuta göre verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

.
Memurun Görev,Yetki ve Sorumlulukları 

1)  Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak yazmak, kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır ve arşivlemek,

2)  Gelen giden evrakların, dava dosyalarının ve diğer dosyalar ile belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlerini yürütmek. Gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını kurmak,

3)Müdüriyet Makamı ve avukatlar tarafından verilen yazıları usulüne uygun biçimde yazmak,

4)Müdürlüğün bilgi işlem ve arşiv hizmetlerini düzenli olarak yapmak,

5)Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyaları korumak, yıl sonunda sayımını yapmak,

6)Müdürlükte bulunan personel dosyalarını düzenlemek,

7)Müdüriyet Makamınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Hukuk İşleri Müdürlüğü İletişim Bilgileri

 

Hukuk işleri Müdürü
Hafsa YILDIRIM

E-Posta: hafsayildirim@sariyer.bel.tr
E-Posta: hukukisleri@sariyer.bel.tr
Tel        : 444 1 722
Adres   :
Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2, 34460 Sarıyer/İstanbul