Mustafa Kemal Atatürk

SARIYER BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINDAKİ AMBALAJ ATIKLARI HAKKINDA

30 Nisan 2018 / 30 Nisan 2018

SARIYER BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINDAKİ AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İLANI

 

 

İşin Niteliği

Süresi

Başlama ve Bitirme Tarihi

İşin Yapılacağı Yer

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

 Geçici Teminat %3 (TL)

 İlan şekli ve Adedi

İhale Usulü

İhale Tarihi ve Saati

Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi

16 AY

01.06.2018 30.09.2019

Sarıyer Belediyesi Hizmet Sınırları

256.000,00.-TL+KDV

7.680,00.-TL

Metropol Sınırları içerisinde yayımlanan gazetede iki defa ve Belediye internet sitesinde 2 hafta

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”

17.05.2018

Saat: 11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Zemin Kat Sarıyer/İSTANBUL

 1. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
 1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 2. 2018 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.
 4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 6.  Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
 7. Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
 8. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihale süresince devam edecek şekilde 27.12.2017 tarih, 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 1. İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
 2. İhale dokümanı Temizlik İşleri Müdürlüğünden 100,00.-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
 3. İsteklilerin 17/05/2018 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası, Zemin Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 4. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

    İLAN OLUNUR