Mustafa Kemal Atatürk

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

1/1000 ÖLÇEKLİ MASLAK VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI İTİRAZLARINA İLİŞKİN PLAN ASKISI
1/1000 ÖLÇEKLİ MASLAK VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI İTİRAZLARINA İLİŞKİN PLAN ASKISI
Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 17.10.2016-17.11.2016 tarihleri arasında 1(Bir) ay süre ile askıya çıkarılan ilan....
1/1000 ÖLÇEKLİ MASLAK VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANI İTİRAZLARINA İLİŞKİN PLAN ASKISI
1/1000 ÖLÇEKLİ MASLAK VE ÇEVRESİ UYG...
KENTLER VE DÖNÜŞÜM ZİRVESİ SARIYER
KENTLER VE DÖNÜŞÜM ZİRVESİ SARIYER'DE GERÇEKLEŞTİ
Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) organize ettiği “Yeni Yaşam Biçimi Kentler” ve “Dönüşüm Zirvesi” 20 Nisan’da Sarıyer’de yapıldı....
KENTLER VE DÖNÜŞÜM ZİRVESİ SARIYER
KENTLER VE DÖNÜŞÜM ZİRVESİ SARIYER'D...
AYAZAĞA İMAR PLANI MECLİSTEN GEÇTİ
AYAZAĞA İMAR PLANI MECLİSTEN GEÇTİ
Sarıyer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından Ayazağa Mahallesi için hazırlama aşaması tamamlanan ve Ayazağalıların katıldığı bir toplantıda halka anlatılan 1/1000 ölçekli imar planı, Sarıyer Belediyesi Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. ...
AYAZAĞA İMAR PLANI MECLİSTEN GEÇTİ
AYAZAĞA İMAR PLANI MECLİSTEN GEÇTİ
İtirazlara yönelik 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı Değişikliği
İtirazlara yönelik 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı Değişikliği
...
İtirazlara yönelik 1/1000 ölçekli Ayazağa Uygulama İmar Planı Değişikliği
İtirazlara yönelik 1/1000 ölçekli Ay...

MİSYON

Sarıyer ilçesinin tarihi ve doğal yapısını koruyarak sürdürülebilir mekânsal gelişmeyi sağlamak, sosyal ve kültürel yapıyı gözeterek toplumun her kesimini kapsayan yaşanabilir çağdaş standartlarda planlı gelişmiş bir kent oluşturmak için çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

VİZYON

Modern şehircilik ve planlama ilkeleri doğrultusunda yenilenen, gelişen, ekolojik ve teknolojik bir dünya kenti oluşturmak

Yaşam alanlarındaki tüm fiziksel sorunları giderip, mekân ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik katılımcı ve yenilikçi planlama ve tasarım çalışmaları yapmak,

Donatı alanları yetersiz gecekondu alanlarında yerinde dönüşüm çalışmaları yaparak,  teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmış yasal ve yaşanabilir mahalleler oluşturmak için bu amaçla projeler üretmek.

Yerel kalkınmayı ve katılımcı planlama sürecini destekleyen, teknolojik ve hukuki gelişmeleri takip eden bir kurum olmak.

ÇALIŞMA ALANI VE GÖREVLERİ

1/5000 ölçekli Nazım İmar planının alt ölçeği olan her türlü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile plan tadilatlarını, plan revizyonlarını yapmak veya yaptırmak, Belediye Meclisine havalesi ile ilgili yazışmaları yapmak, takip etmek,

Yapılacak olan planlara ait gerekli resmi kurum görüşleri ile ilgili yazışmaları yapmak ve takip etmek,

Yapılacak imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılması için gerekli hizmet alım ihalesinin hazırlığı, sürecinin takibi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onay süreci tamamlanarak Belediyemize gönderilen planların askıya çıkarılmasıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

Kesinleşen uygulama imar planlarını uygulamaya konulması için ilgili Müdürlüğe iletmek,

Kesinleşen uygulama imar planlarını sayısallaştırmak,

1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra 1 ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu sürede yapılan itirazları takip edilmesi ve incelenerek yeniden Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak, verilecek karar doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak, itiraz dilekçelerine yazı ile bilgi vermek,

İlgilileri ya da kurumlarca talep edilen plan tadilatı tekliflerine ilişkin kurum görüşü bildirmek,

Plan iptal davalarındaki hukuki süreçte; teknik bilgi ve belgeler ile açıklayıcı raporların Mahkemeye iletilmek üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazışmalarını yapmak,

Diğer kamu kurumlarınca bölgemizde yapılan her tür ve ölçekte ki imar planlarını takip etmek, gerektiğinde itirazda bulunmak,

Belediye taşınmazlarına ilişkin gerektiğinde Başkanlık Oluru alarak imar planı/imar planı değişikliği yapmak veya yaptırmak,

Kentsel Dönüşüm planları yapmak veya yaptırmak,

Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı Ücret Tarifesi teklifi hazırlamak ve teklifte bulunmak,

Onaylanan planlarla ilgili olarak, plan tasdik harç ve ücretlerinin tahakkuk belgelerini düzenlemek,

Onaylı imar plan paftalarını (CD veya ozalit) çoğaltarak tahakkuk ettirilen çekim ücreti karşılığı isteyenlere vermek,

Gerekli görüldüğünde üniversitelerle, meslek odaları ve sivil toplum örgütleriyle,  mesleğin gelişimi ile ilgili diyaloglar kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki verilmesi durumunda koruma alanlarında imar planı teklifi hazırlamak, 644/648 sayılı KHK ve uygulama yönetmelikleri kapsamında verilen görevleri yerine getirmek,

Gerektiğinde hazırlanan imar planları çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

Müdürlük çalışmalarını destekleme amacıyla Başkanlık Oluru alarak İmar Planı, Kentsel Tasarım, Sokak Sağlıklaştırma vb. konularda yarışmalar düzenlemek, bu amaçla baskı, yayın vb. hazırlıkları yapmak veya yaptırmak,

İmar planlarının uygulanmasına ilişkin tereddüte düşülen konularda görüş bildirmek, Başkanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

Belediye sınırları ve mücavir alan içinde belirlenecek gecekondu ve dönüşüm alanlarında, mülkiyet durumlarını ve hak sahiplerini tespit etmek,

Hak sahipleri ile birlikte dönüşüme ilişkin proje modelleri geliştirmek,

Dönüşüm ile ilgili kentin gelişim potansiyellerini değerlendirerek ekonomik, sosyal, fiziksel ve kültürel kalkınmaya destek verecek ve/veya sağlayacak araştırma, kamuoyu yoklaması, analitik etüt ve analiz yapmak, yaptırmak,

Dönüşümün ilçe bazında bütüncül yaklaşımla gerçekleşmesini sağlayacak ilke kararlarını oluşturmak,

Sosyal yaşam kalitesini yükseltecek öncelikle yerinde dönüşüm projeleri geliştirmek, yerinde dönüşümün teknik ve hukuksal, jeolojik, sit derecesi, topoğrafya vb. hususlarda mümkün olmaması durumunda belediye sınırları içinde yapı aktarım (transfer) alanlarını belirlemek,

Hak sahipliliğinin aktarımında (transferinde) dağıtım kriterlerinin belirlenmesinde değer tespit komisyonlarının kurulmasını sağlamak,

Yoksul ve dar gelirli vatandaşların barınma ve konut ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal konut projeleri geliştirmek,

Gecekondu ve dönüşüm alanlarında yaşayanların hukuki güvenceye kavuşturulması öncelikli olmak üzere; resmi kurumlar, meslek odaları, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, dernek ve kooperatifler ile koordinasyonu sağlayarak toplantılar yapmak, protokoller yaparak ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirmek, bu konularla ilgili belediyenin yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesini takip etmek ve neticelendirmek,

Tarihi ve doğal sit alanları ile çarpık yapılanmış alanların mekânsal kalitelerini yükseltmek altyapıyı ve üstyapıyı geliştirmek amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim plan ve proje çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu konuda eğitimini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle, yurtiçi ve yurtdışı ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,

Müdürlük faaliyet alanlarıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan proje geliştirme, yerli/yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapmak,

Mevcut kanun ve yönetmeliklerle birlikte; Avrupa Birliği uyum yasaları ve uluslararası anlaşmaların dönüşüme ait ilke kararlarının dikkate alınarak, yasal düzenleme ve stratejilerin plan ve projeler ile bütünleştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak,

6306 sayılı Kanun kapsamında yetki devri yapılan yerlerde analitik etüt ve analiz, kentsel dönüşüm ve gelişim plan ve proje çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

                                ORGANİZASYON ŞEMASI

 

Kentsel Tasarım Müdürü
Murat DURNA

E-Posta: muratdurna@sariyer.bel.tr
E-Postakentseltasarim@sariyer.bel.tr​
Tel        : 444 1 722 /1141
Adres   :
Pınar Mahallesi, Günyüzü Caddesi No:2, 34460 Sarıyer/İstanbul

 

Kentsel Tasarım Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Kentsel Tasarım Müdürlüğü aşağıda yazılı alt birimlerden oluşmaktadır;

a) Kalem Birimi

b) Arşiv Birimi

c) Planlama Birimi

ç) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Birimi