Mustafa Kemal Atatürk

İLAN VE REKLAM VERGİSİ MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE!

2017 yılı İlan ve Reklam Vergilerinizi 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödemeyi unutmayınız.
01 Ocak 2017 / 31 Ocak 2017
Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabidir.
 
Vergiler, beyanname esasına göre alınır. Bunun dışında belediye yetkililerince yapılacak kontrol ile herhangi bir usulsüzlük var ise ceza uygulanır.
 
İlan ve Reklam Vergisi, her yıl 1 – 31 Ocak tarihleri arasında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Birimi Tahakkuk Şefliğine müracaat edilerek reklama ait bilgiler beyan edilir. Yıl içerisinde yapılacak ilan ve reklamlar mükellefler tarafından ilan ve reklam işinin yapılmasından önce müracaat edilerek beyan edilir. İlan ve reklâm işinin mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyan edilir.
 
İlan  ve reklamı kendi adına yapan ve yaptıranların, belediyeden izin alarak reklam yapmaları ve söz konusu ilan reklamın faturası ile başvurarak beyanname vermeleri gerekmektedir.  Takip eden yıllarda her yıl Ocak ayı içerisinde (1 Ocak – 31 Ocak tarihleri arası) aynı şekilde beyan verilmesi zorunludur. Söz konusu ilan ve reklam üzerinde bir değişiklik yapılması veya kaldırılması halinde önceden belediyemize bildirilmesi ve değişikliğin kayıt altına alınması gerekmektedir.
 
Üzerinde her türlü yazı, resim logo vb. ile trafiğe çıkan araçlar için de aynı şekilde Gelirler müdürlüğü Tahakkuk Servisine beyanname verilmesi gerekmektedir. Söz konusu ilan ve reklam üzerinde bir değişiklik yapılması veya aracın satılması halinde önceden belediyemize bildirilmesi ve değişikliğin kayıt altına alınması gerekmektedir.
 
2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12-16. Maddelerine göre İlan-reklam Vergisi;
1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak,
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak,
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak,
4. Işıklı  veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak,
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri biblolar ve benzerlerinin adet olarak,
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin her birinin metrekaresinden alınır.
 
Beyannamenin yanında, mükellefin aşağıdaki evrakları da eklemesi gerekir:
- Şahıslar için, mükellefin nüfus cüzdanı fotokopisi
- İlan ve reklamın konulduğu yerin adresi (mahalle, cadde, sokok numarası, bina numarası).
- Mükellefin ikametgah adresi.
- Mükellefin iş yeri adresi.
- Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarası
- Yapılan ilan ve reklamın yeri, cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler
 
* İlan reklam yapılması, takılması ve dağıtılması Belediye Başkanlığı’nın müsaadesine tabii olduğundan geçici süreler içerisinde yapılan ilan ve reklamlar için de mükellefin beyanname vermesi gerekmektedir.
 
* Her türlü ilan ve reklam, Belediyemizin Yoklama ve Kontrol Şefliği memurları tarafından sürekli denetimi yapılarak, zamanında beyanname vermeyen mükelleflere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yoklama fişi tutularak vergi ceza ihbarnamesi düzenlenerek tebliğ edilir.
 
Müracaat yeri  : Mali Hizmetler Müdürlüğü / Gelirler Birimi                          
Adres              : Büyükdere Mah. Maltız Deresi Sokak No:16 Büyükdere